Đà Nẵng Mến Yêu!

DaNangBridge

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2015

Đà Nẵng Mến Yêu!

Sáng hôm nay trên đường đến sở làm, tôi cứ nghe văng vẳng bên tai, “Đà Nẵng, Đà Nẵng mến yêu,” như tiếng gọi của tâm linh, Chúa muốn bầy tỏ cho tôi điều gì đây về lãnh thổ nầy? Tôi chưa hề sinh sống tại Đà Nẵng và cũng không quen thuộc gì nhiều ngoài một chuyến du hành ngắn ngủi tại đó hơn mười năm trước đây. Giờ đây, tôi được biết hẳn có nhiều đổi thay: Đà Nẵng, một thành phố thạnh vượng, một trung tâm du lịch chuyễn tiếp tiếng tăm, một hải cảng sung túc với một nền kinh tế khá mạnh mẻ. Đang suy gẫm về điều nầy, tôi nghe tiếng Chúa phán, “Đà Nẵng, một tiền đồn then chốt trong chương trình Ta dành cho Việt Nam!

Khi nghe Chúa Thánh Linh công bố điều nầy, tôi liên tưởng đến những lời chia sẽ của Tiến Sĩ Charles D. Pierce (thường được gọi là Chuck Pierce); ông vốn là một Sứ Đồ và đồng thời cũng trong chức vụ Tiên Tri hiện đại Chúa đang dùng để điều động đội binh Ngài trong lãnh vực cầu thay, đem lại sự chữa lành, giải cứu giữa vòng các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Ông đã cùng một toán cầu thay đến viếng thăm Việt Nam vào cuối thập niên 1980, lúc mới bắt đầu mở cửa, vào một giai đoạn khi nền kinh tế đang bị suy thoái, gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Chuyến đi đó đã gây nên một tác động mạnh mẽ trên ông; Chúa ban cho ông một tấm lòng yêu mến Việt Nam một cách lạ kỳ. Không biết đã bao nhiêu lần, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, ông luôn thốt lên những lời tha thiết nầy: “Tôi ao ước được về thăm lại Việt Nam. Tôi yêu mến đất nước và dân tộc ấy.”

Thánh Linh Chúa bèn thúc dục tôi nhắn tin, xin ông chia sẽ những gì Chúa bầy tỏ với ông trong chuyến du hành đó vì ông đã có dịp viếng thăm và cầu thay tại Đà Nẵng. Đây là Lời ông đã nhận được từ Chúa và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi được nghe đến:

“Đà Nẵng đã từng là một thành phố then chốt (là một chìa khóa) cho một sự tỉnh thức tâm linh; đồng thời, tôi thấy một cuộc nổi dậy gây thêm nhiều sự bắt bớ. Nó là một thành phố then chốt.”

Chúa quả là Đấng Tốt Lành! Đức Chúa Trời đã kêu gọi nhiều dân tộc khác đến truyền bá Tin Lành và đỗ lòng cầu thay cho đất nước chúng ta qua sự cảm thông của Đức Thánh Linh hầu bầy tỏ lòng yêu thương và sự thương xót của Chúa đối với một dân tộc, dù đã chối bỏ Ngài, tự xưng mình là “Con Rồng Cháu Tiên.” Bạn ơi, Đức Chúa Trời yêu mến lãnh thổ nầy! Vì vậy, hơn mười lăm năm sau khi Sứ Đồ Chuck Pierce viếng thăm Đà Nẵng, Chúa lại cảm động tôi để tiếp tục đứng giữa chổ xức mẽ cầu thay cho thành phố đó. Đức Chúa Trời, Đấng Tể Trị muôn loài vạn vật nầy, chính Ngài đã cưu mang, thương yêu Đà Nẵng từ nhiều năm trước đây và Ngài sẽ tiếp tục sai phái nhiều Con Dân Chúa đến thăm viếng để cầu thay cho Hội Thánh cùng dân sự Ngài trong lãnh thổ đó.

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi tìm thấy nhiều chi tiết mình đã lưu lại trong cuộc hành trình về thăm Việt Nam vào cuối năm 2004. Nhìn lại sổ tay tôi xem thấy những giòng chữ nầy: “Tiết mục cho thứ Năm đến thứ Sáu, ngày 2 đến 3 tây, tháng 12, năm 2004: Bay ra Đà Nẵng, mướn xe gắn máy đi một ngày, cầu thay tại hải cảng, cầu thay và xức dầu đền Cao Đài (thờ thần Một Mắt), cầu thay tại chùa Pháp Lâm, cầu thay tại hang động Âm Phủ; xức dầu các đền đài và công bố xin Chúa đanh tan những cơ cấu và các guồng máy tối tăm tại đây.

Tôi có cảm tưởng như tay Chúa đang dẫn dắt mình trên một hành trình đi ngược dòng thời gian, xem xét lại những dấu vết Tay Ngài từng giáng trên Đà Nẵng. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Tại, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa và cũng là Đấng Nắm Giữ tương lai. Ngài biết rỏ những ơn phước, ân tứ then chốt Chúa dành sẵn cho Đà Nẵng trong những ngày sắp đến. Tôi tin rằng đây là một thời điểm thiết yếu Thánh Linh Chúa đang vận hành và mắt Ngài đang chăm chú trên lãnh thổ nầy!

Tôi từng nghe Ba tôi thuật lại một cuộc viếng thăm lạ lùng xảy ra vào giữa thập niên 1950, khi Thánh Linh Đức Chúa Trời giáng xuống trên các anh em sinh viên trong một buổi cầu nguyện tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Sự hiện diện Chúa quá mạnh mẽ tối hôm ấy, họ đã cầu nguyện, khóc lóc ăn năn trước mặt Chúa thâu canh đến sáng. Hôm sau, Cụ Đốc Học Ông Văn Huyên đã quyết định hũy bỏ tất cả các lớp học ngày đó vì Chúa Thánh Linh vẫn tiếp tục hành động mang đến một cuộc phấn hưng kỳ diệu bắt đầu giữa vòng các anh em sinh viên rồi sau đó gây nên một ảnh hưởng lớn lan rộng trên toàn lãnh thổ Quãng Đà thời ấy.

Tôi tự hỏi sao Chúa lại đặt để một Thần Học Viện đầu tiên của Việt Nam ở nơi ấy; sao nó lại không được dựng nên tại Huế, tại Sài Gòn hoặc ở Cà Mau? Tại sao nền móng của sự đào tạo các lãnh đạo Hội Thánh Chúa của Việt Nam lại, được khởi đầu, thiết lập tại Đà Nẵng? Chính điều nầy biểu hiệu cho địa vị của Đà Nẵng trong guồng máy chính quyền Nước Đức Chúa Trời.

Ta nhận thấy trong suốt Thánh Kinh có một nguyên tắc của khái niệm “Đầu Lòng” hoặc “Đầu Tiên”, đây là một khải thị đặc biệt Chúa muốn bầy tỏ cho Con Dân Ngài. Đức Chúa Trời chúc phước cho “Con trai Đầu Lòng” được bội phần (một phần bằng hai như trong Phục Truyền 21:17,) Ngài ban ơn cho “Mùa Gặt Đầu Tiên”, Ngài đặc cách sự nhóm lại dâng của lễ Đầu Mùa, Đức Chúa Giê-su là Đầu Hội Thánh, Đấng ban đầu, Đấng sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết (Cô-lô-se 1:18.) Ngài bầy tỏ ý chỉ Ngài trước tiên với một con người như Môi-se, khôi phục tâm linh và ý chí trước khi đại dụng ông để giải cứu toàn thể dân sự khỏi sự khống chế của Ê-díp-tô. Vì vậy, mỗi khi ta nhận thấy một khải thị nào đó được phô bầy lần “Đầu Tiên”, được đặc để trong địa vị “Tiên Quyết” trong quá trình thời gian lịch sử của Thánh Kinh, ta cần chú ý để nhận biết rằng Chúa có một mục đích cùng một chương trình đặc biệt cho Con Dân Ngài qua những sự tỏ ra như thế.

Đức Chúa Trời là một Chiến Lược Gia đại tài, Đấng lo toan mọi điều. Khi Chúa vận hành trên Con Dân Ngài để hoàn thành ý chỉ của Thiêng Đàng, ta thường nhận thấy một mô hình tâm linh nầy:

  1. Ngài định trước nơi chốn (Đất Hứa),
  2. Ngài tìm kiếm một con người (chẳng hạn như Môi-se) có lòng hướng về Ngài,
  3. Ngài ban cho họ một khải tượng với lòng cưu mang dân sự (đứng vào chổ xức mẽ,)
  4. Ngài kêu gọi họ từ bỏ nơi xưa chốn cũ (được giải phóng tâm linh) để bước đi trong đường lối mới,
  5. Ngài chu cấp mọi nhu cầu, ban cho ân tứ và đặc ân trong cuộc hành trình mới nầy,
  6. Ngài dẫn dắt họ trong sự hiện diện Thánh với một mối liên hệ mật thiết (mặt đối mặt như với Môi se,)
  7. Ngài yêu thương, dẫn dắt, ban cho những ngày trời trên đất.

Trong quá trình giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự khống chế của Ê-díp-tô, ta được biết rằng cuộc hành trình trong đồng vắng thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ nhưng dân sự đã đi lẫn quẫn ròng rã bốn mươi năm! Khi họ khát, Ngài ban cho nước; khi đói, Ngài ban ma-na; lúc thèm thịt, Ngài cho chim cút; ban đêm có trụ lửa sưởi ấm, ban ngày trụ mây cho bóng mát; bốn mươi năm trong đồng vắng, giầy không mòn, áo không rách. Điều làm Chúa buồn lòng hơn hết trong cuộc hành trình nầy chính là lòng vô tín của họ. Tuy thể xác đã được giải phóng song mắt tâm linh họ vẫn cưu mang hình bóng Ê-díp-tô và tư duy lẫn tâm hồn vẫn còn bị khống chế như những kẻ phu tù, làm nô lệ cho Pha-ra-ôn.

Tất cả những phép lạ Chúa bầy tỏ trong đồng vắng tuy để đáp ứng nhu cầu vật chất cho Con Dân Ngài, nhưng mục tiêu chính yếu, tôi thiết nghĩ, là để phô bầy tấm lòng yêu thương với Con Dân Ngài. Họ đã đánh mất một cơ hội quý báu, ấy là sự tương giao, đồng hành cùng Đức Chúa Trời; họ đã đánh mất cơ hội để đi vào mối liên hệ mật thiết với Cha Yêu Thương là Đức Chúa Trời của sự Giao Ước, Đấng Thành Tín. Thật ra, khi nhìn lại cuộc hành trình ra khỏi Ê díp tô, ta không thể nào phủ nhận dấu vết Tay Chúa cưu mang, chăm sóc và giải cứu Dân Được Chọn kia, mặc dù họ đã không nhận biết lúc mình được thăm viếng!

Xưa kia, khi Chúa Giê-su viếng thăm thành Giê-ru-sa-lem, Thánh Kinh cho ta biết Ngài đã đứng ngoài thành mà khóc, khóc cho sự hư mất của lãnh thổ, khóc cho sự lạc lõng trong tâm linh của Dân Được Chọn; Ngài khóc vì họ cứng lòng chối bỏ Đấng Mê-si, vì họ đã không biết lúc mình được thăm viếng (Lu-ca 19:41-44.)

Tôi thiết nghĩ, nếu cả thế gian chỉ mình tôi là người hư mất, Đức Chúa Trời sẽ vẫn sai Con Một của Ngài xuống để chết thay cho tôi. Nếu từ đây cho đến ngày tôi gặp Chúa mà tôi không có một cơ hội nào khác để làm một điều gì mới cho Nước Ngài, thì tình yêu Chúa đối với tôi sẽ không hề vơi, vẫn đầm thắm như thưở ban đầu, vì tình yêu Ngài dành cho ta không tùy thuộc vào công đức hay việc làm của ta.

Tuy mục đích trong sự giải phóng Con Dân Ngài bao gồm nhiều yếu tố như sự phát huy ân tứ, thực hiện ý chỉ Ngài trên đất, xoay hướng và giải phóng lãnh thổ, đem nhiều người hư mất trở lại cùng Chúa, nhưng quả thật, chúng ta tìm kiếm mặt Chúa để nghe được Tiếng Ngài, để cùng đáp lại tiếng gọi Yêu Thương, để đi vào mối liên hệ mật thiết trong “Địa Vị Làm Con.” Tất cả những điều khác chỉ là bông trái nẩy mầm từ mối liên hệ tuyệt vời nầy. Điều nầy vượt quá sự hiểu biết của tâm trí ta, sao một Đấng Tạo Hóa vĩ đại kia, là Đấng Tể Trị trên muôn loài vạn vật lại muốn đi vào mối tương giao sâu đậm, mặt đối mặt với con người tội lỗi bất toàn như chúng ta?

Bạn ơi, sự an nghỉ trong tình yêu Chúa dành cho chúng ta không phải được chỉ định cho đời sau mà thôi, nhưng nó là một đặc ân cho ngày hôm nay, ngay giờ phút nầy, ngay nơi bạn đang cư ngụ, trong hoàn cảnh, tình huống bạn hiện đang đương đầu. Đức Chúa Trời Toàn Năng kia mong có được sự tương giao mật thiết với ta! “Thật chẳng có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:35-39.)

Giờ đây, chúng ta hãy quay lại với Lời Chúa đã tỏ ra cùng Sứ Đồ Chuck Pierce: “Đà Nẵng đã từng là một thành phố then chốt (là một chìa khóa) cho một sự tỉnh thức tâm linh; đồng thời, tôi thấy một cuộc nổi dậy gây thêm nhiều sự bắt bớ. Nó là một thành phố then chốt.” (Lời trong bản tiếng Anh: “Da Nang was the key city for an awakening. It was also I saw an uprising that would produce more persecution. It is the key city.”) Ông ta hoàn toàn không biết đến sự thăm viếng của Đức Thánh Linh tại Thần Học Viện Đà Nẵng xưa kia, nhưng Chúa đã bầy tỏ “Sự tỉnh thức tâm linh” nầy với ông.

Sự tỉnh thức tâm linh là một khái niệm quan trọng trong Lời Chúa, nó biểu hiệu nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong tiếng Anh từ “Awakening” hoặc “Bừng tỉnh” cũng cho ta một khái niệm trong “Sự thức giấc” của vũ trụ lúc chuyễn mình từ mùa nầy đến mùa khác, như từ Đông sang Xuân là lúc vạn vật bừng tỉnh với một sức sống mới. Một dạng khác của từ nầy “Awaken” hoặc “Đánh Thức” được dùng trong Giăng 11:11 “Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người.”

Thật vậy, “Đà Nẵng, Đà Nẵng Mến Yêu”, một lãnh thổ được tuyển chọn từ trước, với một vận mạng thiêng liêng, đóng một vai trò then chốt cho Hội Thánh Chúa nói riêng và Việt Nam nói chung, Chúa đã tiếp tục thăm viếng lãnh thổ nầy từng hồi, từng lúc. Chúng ta từng nghe đến những trận chiến tiếng tăm tại Đà Nẵng trong những năm chinh chiến. Tôi sẽ không đề cập đến nhiều chi tiết, nhưng điều nầy cũng biểu hiệu cho ân tứ Chúa ban cho Con Dân Ngài trong vùng đất nầy; Ngài sẽ dấy lên nhiều con người dũng cảm của Đức Tin trong đội binh Đức Chúa Trời. Vì vậy, ta hãy dâng lên lời cảm tạ, ngợi khen Cha là Đấng Toàn Tri, Ngài thấy trước mọi việc và Ngài đã kêu gọi Đà Nẵng từ nhiều năm trước đây!

Đà Nẵng cùng các Con Dân Ngài ơi, hãy lắng nghe tiếng gọi Yêu Thương của Cha nhân từ vì ngươi có một vận mạng thiêng liêng Ta đã dành sẳn cho ngươi từ trước vô cùng (Giê rê mi 1:4-5.) Hãy mạnh dạn, tiến bước trên một hành trình tươi mới, trong sự hiện diện Thánh. Hãy mặc lấy quyền phép từ trên cao! (Xa-cha-ri 4:6) Kìa, những hạt giống thiêng liêng đã từng gieo vào lòng đất nầy vẫn đang tiếp tục sanh sôi nẩy nở. Những lời khẩn nài tha thiết cho lãnh thổ nầy giờ đang được ứng nghiệm, thành hình. Rồi từ đấy, Cờ Xí của Đức Giê-hô-va sẽ tung bay trong chiến thắng! Hãy bừng dậy như bình minh vừa ló dạng mang lại một sự thức tỉnh tâm linh tươi mới vì ngươi sẽ là nguồn ơn phước cho muôn người, và từ ngươi, tiếng vang dậy Đức Giê-hô-va sẽ được rao truyền ra khắp lãnh thổ Việt Nam!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thiêng liêng để ta nhận biết lúc mình được viếng thăm!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: