Cuộc Hành Trình Bốn Mươi Năm Vào Đất Hứa!

image

Ngày 11, Tháng 11, Năm 2015

Mấy tuần nay trang FaceBook của tôi cứ tự động đăng tải các hình ảnh với giòng chữ này, “Những kỹ niệm của bạn đã được đăng tải vào ngày này trong năm qua.” Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều về chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối năm 2014 vừa qua; thật là một chuyến đi lịch sử cho cá nhân tôi vì chính nó là một cột đánh dấu của một sự “Đổi Đời.” Tôi cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng dò xét lòng dạ chúng ta, Ngài là Đấng Nắm Giữ Tương Lai, Ngài có một chương trình đặc biệt cho từng cá nhân nói riêng và một dân tộc nói chung! (Giê-rê-mi 29:11 – Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.)

Năm 2014 Sẽ Là một Năm Của Sự Giải Cứu!

Hơn một năm trước chuyến du hành ấy, trong một buổi nhóm họp đầu năm nhằm ngày lể Rosh Hashana, tức là ngày Lể Hội Đầu Năm trong lịch Do Thái của năm 5774, trùng vào cuối tháng 9, năm 2013 Dương Lịch, tại Hội Thánh nhà (Glory of Zion) Chúa phán cùng tôi “Năm 2014 sẽ là một năm của sự Giải Cứu!” Tôi ghi nhận lời này vào lòng, tuy nhiên lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu rỏ ý chỉ của Chúa. Tôi tự nghĩ hẵn Chúa sẽ làm một điều gì mới lạ để giải phóng tôi trong một lãnh vực cá nhân nào đó mà chính tôi vẫn chưa có được sự đắc thắng trong bước đi thuộc linh chăng?

Trong những tháng kế tiếp, Chúa Thánh Linh lại bắt đầu thúc dục và ban cho tôi những gánh nặng cầu thay cho các tiền đồn, các cửa khẩu, cùng các lãnh thổ tại Việt Nam khởi đầu vào cuối tháng 9, năm 2013 cho đến mùa hè năm 2014, khi những diễn biến trên Biển Đông đang bùng nổ. Tôi không hiểu tại sao, nhưng lúc ấy, một ngọn lửa thiêu đốt bộc phát tận xương tủy tôi; nó không hẵn là một sự nóng lòng, xót xa cho dân tộc trong tình huống đấu tranh và đang bị khống chế mặc dù tôi vẫn hằng cầu thay cho quê nhà. Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng sự cầu thay nóng cháy này có quan hệ đến vận mạng của dân tộc và đất nước Việt Nam trong chương trình của Nước Đức Chúa Trời tại Đông Nam Á. Dân tộc và đất nước ta cần được khai phóng khỏi sự khống chế của các quyền lực tối tăm trên không trung, nhưng chúng ta được giải cứu để thực hiện những gì cho Chúa và đóng vai trò gì tại Đông Nam Á trong Nước Đức Chúa Trời? Bạn ơi, đây là một thời điểm Thánh Linh Đức Chúa Trời đang vận hành trên khắp cùng trái đất! Ngài đang liên kết các Con Dân Ngài, không những chỉ trong lãnh vực của một dân tộc mà thôi, nhưng cũng bao gồm toàn thể Con Dân Ngài trong nhiều quốc gia khác nhau để chúng ta cùng kề vai, sát cánh trong đội binh Nước Trời hầu thực thi ý chỉ của Thiên Đàng trên đất. Đây là một thời điểm Đức Chúa Trời đang qui động các Thiên Binh từ Trời để ta cùng tương tác trong đắc thắng. Thi-thiên 121:1-2 “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”

Thần Ta Sẽ Viếng Thăm Châu Á!

Nhằm ngày 4, tháng Sáu, năm 2014 trong một buổi nhóm Cầu Nguyện 5:15 tại Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas, U.S.A. (Xin xem ghi chú về ý nghĩa và nguốn gốc về buổi “Cầu Nguyện 5:15” vào cuối thư tín này.) Chúa Thánh Linh đã truyền phán cho Tiến Sĩ Chuck D. Pierce và ông đã chuyển tải lời tiên tri về Việt Nam cùng các lãnh thổ tại Đông Nam Á như sau:

“Kìa, còn nhiều dân tộc Ta vẫn chưa đem về. Nầy, Ta phán với ngươi rằng bất cứ nơi nào có sự rối loạn Ta thì Thần Ta sẽ thăm viếng nơi ấy. Ta phán cùng ngươi rằng ấy chính là Ta, Ta sẽ khiến nhiều dân rối loạn vì sự Vinh Hiển Ta sẽ giáng trên các ngươi là những kẻ chưa từng nếm biết sự ấy. Vì các ngươi nếm biết Ta là Đấng Tốt Lành, giờ đây Ta sẽ thăm viếng các ngươi và khiến ngươi trở thành một nguồn ơn phước tươi mát cho muôn người.

“Nầy, những lời sấm truyền mà Ta đã từng ban phát mà dân ta làm rơi rớt khắp vực sâu trên mặt đất nầy sẽ bắt đầu nẩy mầm và thành hình. Như lời tiên tri Giô-Ên đã truyền phán, ngày nay là ngày được ban phát các lời sấm truyền từ ngàn ngày trước đây sẽ được ứng nghiệm.

“Ta phán cùng các ngươi khi Ta bước vào Châu Á thì các ngươi khá nhận biết rằng Thần Ta sẽ đột phá và dập tắt lửa thạnh nộ của con rồng bảy đầu kia để đem lại một luồn gió tươi mát cho lãnh thổ nầy.

“Ngọn lửa nóng bỏng của con rồng kia đang đột phát mạnh mẽ, song dân Ta sẽ trở thành một dòng suối tươi mát cho muôn dân. Với những ai chưa từng nếm biết sự mừng rỡ, nầy Ta sẽ ban cho họ lòng vui mừng.

“Ta phán cùng Trung Hoa Lục Địa, Nhật Bản, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương, nầy lời Ta cho các ngươi, Thần Ta sẽ thăm viếng các ngươi. Kazakhstan, Ta sẽ đến cùng ngươi. Nga-Sô, ngươi sẽ tỉnh thức vì Ta sẽ giáng trên các dòng giõi Á Châu cư ngụ giữa vòng các ngươi. Nầy, lời Ta phán cùng ngươi, Đấng Hiện Hữu đang bao phủ dường lối ngươi mà ngươi chưa từng thấy.

“Singapore, bây giờ Thánh Linh Ta đang vận hành và xoay hướng ngươi. Hỡi Thái Lan, các guồng máy ngươi sẽ tan vỡ và sự hợp nhất của Thần Ta sẽ dấy lên trên các đảo của biển nầy. Ta phán cùng ngươi rằng Ta sẽ thăm viếng ngươi và các bờ biển miền Tây ngươi sẽ nhận biết Ta là Đấng Sống, Đấng Hằng Hữu và Tự Hữu.

“Ta phán cùng ngươi rằng những điều bị phân rẽ hằng thế kỷ trước đây sẽ được hợp một. Giờ đây, Ta sẽ dấy lên Một Dân Mới và Một Dân Mới nầy sẽ xuất đầu lộ diện!”

Thật vậy, Đức Thánh Linh đang vận hành ngay giữa những tình huống khó khăn nhiều quốc gia đang đương đầu vào thời điểm đó, và trong những tháng kế tiếp, chúng ta thấy Lời Chúa đã được ứng nghiệm trong nhiều lãnh thổ tại Đông Nam Á. Lời tiên tri này ban cho chúng ta một niềm hy vọng mới! Ấy là, mắt Chúa vẫn đang chăm chú, Ngài vẫn đoái thương đến Việt Nam, và Ngài, chính Ngài là Đấng Tể trị ranh giới mọi dân tộc! Lời Chúa trong Ê sai 59:1 cho ta biết rằng “Nầy, tay Ðức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.” Trong Rô-ma 10:13 “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Sự kêu cầu ở đây biểu hiệu cho sự ăn năn, thống hối, cầu xin Chúa thương xót và giải cứu!

Trong suốt năm qua, ta đã thấy và nghe tiếng kêu vang, than khóc của dân tộc Việt Nam từ Nam đến Bắc. Con Dân Ngài ơi, ta hãy tiến lên, bước vào chổ xức mẻ để ăn năn và cầu thay cho dân tộc mình, vì đây là một mùa của sự giải cứu! (2 Sử-Ký 7:14 “Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”)

Năm 2015 Đánh Dấu Một Cuộc Đổi Đời!

Nhìn vào lịch sử về khía cạnh tiên tri, 2015 là một cột đánh dấu cho một cuộc “Đổi Đời” của dân tộc Việt Nam, của một chu kỳ 40 năm từ năm 1975. Điều nầy làm ta liên tưỡng đến một mô hình tâm linh biểu hiệu qua cuộc hành trình của Dân Y-sơ-ra-ên từ Ê-díp-tô vào Đất Hứa trong thời Cựu Ước. Sau khi Chúa giải phóng dân sự khỏi sự khống chế của Ai-cập, Con Dân Ngài đã đi lẫn quẫn 40 năm trong đồng vắng; ta được biết rằng cuộc hành trình từ Ê-díp-tô vào Đất Hứa Ca-na-an thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ! Bốn mươi năm lang thang trong đồng vắng, trong khi Chúa đã vạch sẵn một đường lối đắc thắng cho họ thoát khỏi nơi ấy lúc Môi-se sai phái 12 thám tử vào Ca-na-an dò đường cho dân sự (Dân-số-ký 13:1-33.) Mười hai thám tử nầy đều tiến vào Ca-na-an cùng một lúc, họ cùng từng trải một kinh nghiệm tương tự như nhau, mắt họ nhìn xem và quan sát cảnh tình cùng một nơi chốn, song Thánh Kinh lại cho ta biết chỉ Giô-Suê và Ca-lép là hai người duy nhất trở về với một lời tường trình đầy đức tin. (Dân-số-ký 13:30 “Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môise nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.”) Điều nầy cho ta thấy rằng Chúa đã mở mắt tâm linh của Giô-suê và Ca-lép khiến họ nhìn thấy được Đất Hứa. Mười người thám tử kia cũng đi cùng chuyến du hành ấy, tuy thể xác đã được giải phóng, nhưng mắt thuộc linh họ vẫn cưu mang hình bóng Ê-díp-tô là nơi dòng giõi của họ đã từng bị khống chế suốt 400 năm, làm nô lệ cho vua Pha-ra-ôn. Vì thế, lòng và mắt họ mang đầy những chấn thương tì vết, trong một tâm linh yếu đuối đầy sợ hải như một tên đầy tớ, một kẻ bị thống trị làm phu tù liên tiếp trong 4 đời, duới sự hà hiếp của Ê-díp-tô!

Chúa Sẽ Ban Cho Chúng Ta Một Bài Ca Mới!

Bạn ơi, Chúa đang vạch sẵn một con đường đắc thắng cho Con Dân Ngài, cho dân tộc và đất nước Việt Nam ta! (Gióp 28:7 “Chim ăn mồi chẳng biết lối nầy; Mắt chim ưng không tìm nó ra được.”) Đang ngẫm nghĩ về điều nầy tôi chợt nhớ đến những giòng nhạc trong một tác phẩm thời tiền chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tựa đề ‘Gia Tài Của Mẹ’:

Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ, để lại cho con, gia tài của mẹ, là nước Việt buồn…”

Các Con Dân Còn Sót Lại của Ngài ơi, kìa, nguốn gốc và gia sản chúng ta đến từ Trời, vì chúng ta đã kết nối trong mối liên hệ qua Giao Ước Mới cùng Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ, qua sự cứu chuộc do Huyết Ngài đã tuông đổ trên Thập Tự Giá làm Đấng Trung Bảo giữa ta cùng Đức Chúa Cha. Ðây là một mùa của sự giải cứu và chính là một thời điểm cho chúng ta thoát khỏi sự khống chế của Ê-díp-tô để tiến vào Đất Hứa! (II Cô-rinh-tô 6:2 “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”) Chúa sẽ ban cho chúng ta một bài ca mới!

Khi nhìn lại cuộc hành trình của Con Dân Ngài trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, ta thấy dân sự đã lằm bằm, than khóc; họ đã trở thành một gánh nặng cho Môi-se suốt 40 năm trong đồng vắng. Nhằm dịp Môi-se lên núi để tìm kiếm mặt Chúa hầu ban phát bản luật pháp cho dân sự, họ đã dùng vàng bạc đem từ Ê-díp-tô để đúc thành một tượng bò vàng làm thần thượng! Tuy thế, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, chăm sóc, cung cấp mọi nhu cầu cho Dân Sự Ngài trong suốt hành trình nầy và Ngài vẫn tiếp nhịn nhục, chờ đợi vì Ngài là Đấng Thành Tín. Lời Hứa qua Giao Ước Ngài cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp vẫn sẽ được thành toàn. Tội lỗi và những lời lằm bằm của họ đã chọn vùi cả một thế hệ trong đồng vắng (Dân-số-ký 14:26-30.) Cả một dân tộc được giải phóng khỏi Ê-díp-tô, song cuối cùng chỉ còn Giô-suê và Ca-lép của thế hệ ấy vào được Đất Hứa.

Vì lòng yêu thương Đức Chúa Trời đã cưu mang dân tộc ta từ khi chúng ta còn trong trứng nước. Tuy Tin Lành được truyền bá tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn hơn một trăm năm trước đây, nhưng Chúa đã cưu mang chúng ta hàng ngàn năm trước, đúng ra, Ngài đã cưu mang Việt Nam ta từ trước vô cùng; Ngài có một chương trình tuyệt diệu cho dân tộc và đất nước Việt Nam ta! Nguyện xin Chúa dấy lên nhiều Giô-suê và Ca-lép hiện đại để dẫn ta vào Đất Hứa. Lời hứa Ngài chắc chắn sẽ thành tựu, nhưng Ngài đang chờ đợi Con Dân Ngài tiến bước qua Giô-Đanh!

Sự Mặc Khải Về Thần Lẽ Thật Như Que Sáng Cắm Vào Xương Sống!

Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn Hội Thánh chúng tôi trong 50 ngày cầu thay cho nhiều quốc gia, các tiểu bang tại Hoa Kỳ và Do Thái. Trong một buổi cầu nguyện đặc cách cho Lào, Cam-bốt và Việt Nam nhằm ngày 20, tháng 5, trong năm 2015 nầy, Chúa đã cho tôi một mặc khải như sau:

Tôi thấy Chúa sai phái Thần Lẽ Thật giáng xuống trên Lào, Cam-bốt và Việt Nam; Lẽ Thật như một dây nịt lưng của bộ áo giáp thiêng liêng trong chiến trận thuộc linh (xem trong Ê-phê-sô 6:10-17), sau đó, tôi lại thấy chiếc dây nịt lưng nầy biến thành một que sáng (sấm sét) như một cột kết nối; Thánh Linh Đức Chúa Trời bèn cắm cột ấy xuống sâu, thấu vào xương sống của các lãnh thổ, các lãnh đạo cùng dân tình trong ba quốc gia nầy.” Chúng tôi công bố sự vận hành của Đức Thánh Linh và Thần Lẽ Thật Ngài sẽ được chuyển tãi và thể hiện trong mọi lãnh vực, đột phá mọi tầng lớp lãnh đạo trong xã hội cùng toàn dân trong các lãnh thổ. Nguyện xin Chúa khai phóng những mạng lưới tối tăm đang phủ kín dân tình và nguyện Lẽ Thật Ngài sẽ được rao báo, vang dội trên khắp đường phố của các quốc gia nầy!

Lời Tiên Tri Về Ranh Giới Biển Đảo

Một lời cầu thay công bố khác của một chiến sĩ vọng canh, Susan Shaulis, được chuyển tãi trong buổi nhóm nầy, có liên hệ đến tình trạng tranh chấp ranh giới trên Biển Đông như sau:

Tôi nghe Chúa phán rằng: “Ta đang thiết lập một đầu bãi biển (tiền đồn) xung quanh các vùng biển của Việt Nam, của tiểu bang Virginia và Do Thái. Ấy là một bãi đổ của các Thiên Binh Đức Chúa Trời đã được dành sẳn cho thời điểm nầy. Các Thiên Sứ Vọng Canh đã trấn đống và lên xuống để tạo nên một tiền đồn kiêng cố đầu bãi biển dọc theo bờ nước. Những gì đã có thể đi vào sẽ không còn có thể đi vào nữa và những gì được cho phép vào trong sẽ được những cửa khẩu này tiếp nhận vi đây chính là giờ mà vị trí đầu cầu của tiền đồn nầy đang được thiết lập. Những gì muốn xâm lấn làm ô uế lãnh thổ nầy sẽ không có thể tiếp tục nữa vì Ta đã sai phái một Thiên Sứ Thế Kỷ mới, các bãi đổ mới được thành lập trong tư thế của chiến trận. Một tinh thần tranh chiến mới mẻ đang bắt đầu được khai phóng giữa vòng dân tộc Việt Nam; Ta đang phá vở sức mạnh của sự khống chế đã từng đàn áp dân nầy khiến họ bấy lâu nay sống trong nỗi thấp thỏm lo âu, đầy dẫy sự sợ hãi và e dè. Ngài phán rằng, kìa, hãy nhận biết rằng ngươi sẽ bừng tỉnh và thình lình, ngươi sẽ nhìn thấy nhiều vủ khí mới trong chiến trận đang nằm trong tầm tay ngươi, và ngươi sẽ bắt đầu thốt lên lời nầy, ‘Không, không, không!’, lãnh thổ nầy sẽ không tiếp tục chấp nhận những gì không nằm trong vận mệnh mà Đức Chúa Trời đã dành sẳn cho Việt Nam trong những ngày sắp tới. 

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho những mặc khải, truyền phán các lời tiên tri để đột phá và khai phóng một chặng đường mới cho dân tộc ta. Chúa đang đặt để Con Dân Ngài và đất nước ta đứng trước một ngưỡng cửa tương lai, vào cuối chu kỳ 40 năm hầu ta vượt ra khỏi đồng vắng để tiến vào Đất Hứa! Vì thế, đây là một thời điểm then chốt; khi ta đứng trước ngưỡng cửa tương lai, đứng trước ngưỡng của Đất Hứa, chúng ta sẽ có những quyết định gì? Chúng ta không thể nào quay trở về đồng vắng. Chúng ta không thể nào lưu luyến Ê-díp-tô vì vận mạng của dân tộc và đất nước đang chờ đợi chúng ta! Tai và mắt thiêng liêng ta cần được khai sáng để ta nhìn thấy ý chỉ của Thiên Đàng, để ta nhận biết rằng các cửa Trời đang mở toan trong tầm mắt Đức Tin dựa trên các lời sấm truyền đang được chuyển tải từ Trời. Chúng ta sẽ đồng công cộng tác với Con Dân Ngài trên khắp thế giới và các Thiên Binh Ngài đang được sai phái từ Ngôi Đức Chúa Trời để vùa giúp Kẻ Được Chọn!

Điều Kiện Tiên Quyết: Sự Tẩy Sạch Qua Phép Cắt Bì

Khi Giô-suê dẫn dân sự vượt qua sông Giô-đanh, Chúa làm một phép lạ như lúc Môi-se đã đưa dân sự vượt qua Biển Đỏ; Chúa đã rẽ nước sông Giô-đanh để dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông đi trên đất liền. Đó là một bước tiến của Đức Tin! Thánh Kinh cho ta biết, Giô-suê sai phái các thầy Tế Lể khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự, tức biểu hiệu cho sự Hiện Diện của Chúa luôn luôn dẫn đầu ta trong mọi tiến trình tâm linh. Sau đó, Chúa truyền phán cho Giô-suê làm phép cắt bì cho tất cả những người nam, vì các thế hệ trước ra khỏi Ê-díp-tô đã chết trong đồng vắng và thế hệ mới nầy chưa được chịu phép cắt bì.

Trong Lịch Trinh cầu nguyện “10 Ngày Để Biến Đổi Sự Sỉ Nhục Thành Đặc Ân”, tiến sĩ Chuck Pierce đã chia sẽ về ý nghĩa của một tấm lòng chưa chịu phép cắt bì. Sau đây là một đoạn ngắn được trích ra từ bài nầy:

“Sự sỉ nhục Được Biểu Lộ Như Thế Nào? Một sự sỉ nhục được bầy tỏ qua nhiều cách trong cuộc đời của một cá nhân và một biểu hiện thông thường của điều này chính là một tấm lòng chưa chịu phép cắt bì. Vào thời Cựu Ước, một dấu hiệu cụ thể của Giao Ước thuộc Áp-ra-ham được thể hiện qua phép cắt bì (chính là Giao Ước được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và Áp ra ham.) Khi ông Giô-suê đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa, tất cả những người nam từng dự lễ cắt bì đã chết trong đồng vắng. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã truyền cho Giô-suê hãy làm phép cắt bì cho thế hệ mới. “Khi ngươi làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thi họ ở lại chổ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chổ ấy là Ghinh-ganh.” (Giô-suê 5:8-9) Đoạn này cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời loại bỏ hoặc tháo gở sự sỉ nhục của Ai-cập ra khỏi Con Dân Ngài khi họ vâng lời Chúa phán dạy. Tất cả những sự xấu hổ và nhục nhã của chế độ nô lệ của họ đã biến mất. Ngày nay, phép cắt bì của tấm lòng chúng ta không hẳn là một dấu hiệu trong vật chất, nhưng ấy là một dấu hiệu trong cỏi thuộc linh trên tâm hồn ta. Sách Phục Truyền 30:6 cắt nghĩa rằng “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất đi sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.” Khi bạn không thể mở lòng mình để tương giao trong mối liên hệ qua giao ước Ngài, hoặc bạn liên tục phá vỡ các giao ước của Ngài thì bạn không thể nào mặc lấy sự đóng ấn của giao ước ấy, chính là một tấm lòng đã chịu phép cắt bì, là một tấm lòng có đủ năng chức để yêu Chúa với cả linh hồn và ý chí mình, với một tâm linh sống động trong tình yêu của Chúa. Nếu tấm lòng chúng ta chưa từng chịu phép cắt bì thì những sỉ nhục chẳng hạn như sự sỉ nhục của ách nô lệ, gây ra bởi tội thờ thần tượng, tựa như dân Y-sơ-ra-ên, sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn.”

Thật vậy, đây là một điều kiện tiên quyết: Đức Chúa Trời đặc cách cho Con Dân Ngài được tẩy sạch trước khi tiến vào Đất Hứa, một xứ đượm sữa và mật. Khi Đức Chúa Trời cất đi sự ô uế khỏi lòng ta và khỏi lòng dòng dõi ta thì ta sẽ đi vào một mối liên hệ mật thiết với Ngài. Lòng và mắt Con Dân Chúa được mở ra và tai họ nghe được tiếng Ngài! Chúng ta được biết trong sách Giô-suê 6:2 “Ngài phán cùng Giô-suê rằng: kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi.” Khi ta xem hết đoạn Kinh Thánh nầy, ta nhận thấy Chúa đã ban cho họ một chiến lược lạ kỳ, từ câu 12 đến câu 14: Những thầy tế lể khiêng hòm của Đức Giê-hô-va đi trước cùng bảy thẩy tế lể cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi… Họ đi vòng chung quanh thành Giê-ri-cô mỗi ngày bảy lần trong 6 ngày liên tiếp, đến ngày thứ bảy, câu 16, “Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Hãy la lên; vì Đức Chúa Trời đã phó thành cho các ngươi.”

Sự Hiện Diện Của Chúa Thường Luôn Dẫn Đầu Trong Mọi Tiến Trình Tâm Linh

Chúng ta nhận thấy một mô hình tâm linh tuyệt diệu trong đoạn Kinh thánh nầy; ấy là Sự Hiện Diện của Chúa thường luôn dẫn đầu trong mọi tiến trình tâm linh. Quả thật, Đức Chúa Trời là Đấng ngự giữa sự ngợi khen (Thi-thiên 22:3.)

Môi-se đã tha thiết cầu xin Chúa và ông nhất quyết không bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa! Hãy xem lời ông thưa cùng Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-15.

“Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nầy, Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy đem dân sự nầy lên! Song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả, Chúa có phán rằng: Ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân nầy là dân của Ngài! Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.”

Đây là một mùa của Sự Giải Cứu: Hãy Cất Bước Vượt Qua Giô-Đanh!

Bạn ơi, chiến lược trong trận chiến tâm linh của ta không tùy thuộc vào công sức hoặc sự khôn ngoan của con người; nó tùy thuộc vào năng chức ta có nghe được tiếng Chúa phán dạy chăng? Rồi sau đó, ta có làm theo những gì Ngài đã mặc khải cho chúng ta chăng? Vì vậy, nếu ta đi theo Chúa mà lại rập khuôn hoặc áp dụng những giáo điều, quy củ của tổ chức giáo hội do con người làm ra, chúng ta sẽ lâm vào mưu kế của ma quỉ vì ta có thể thực hiện một điều gì đó ta nghĩ rằng ‘hữu ích’ cho Nước Chúa nhưng nếu nó không đến từ Chúa thì kết quả sẽ không được bao nhiêu; vì chúng ta đã bị đánh lạc hướng, không đi theo thời điểm của Thiên Đàng. Nói tóm lại, mọi sự được xuất phát từ mối liên hệ mật thiết với Chúa. Giô-suê đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời và ông đã xông ra trận trong Sự Hiện Diện Thánh; ông đã được ơn trước mặt Ngài để dẫn dắt Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa!

Hãy chào đón Vua Vinh Hiển vì Ngài đã vạch sẳn một con đường đắc thắng vì đây là một mùa của Sự Giải Cứu! Chúng ta còn chần chờ gì nữa? Đừng xoay lại đồng vắng! Hãy tìm kiếm mặt Ngài! Hãy dâng lời ngợi khen, ca tụng vì Ngài là Đấng Đột Phá, Đấng Giải Cứu, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài là Vua của Chiến Trận! Đây là một Thời Điểm Đắc Thắng! Đây là lúc ta đang đứng trước Ngưỡng Cửa của Tương Lai; trước ngưỡng cửa của Đất Hứa nầy bạn sẽ có những quyết định gì? Chúa đang chờ đợi bạn cất bước vượt qua Giô-Đanh!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Ghi-Chú:

Lời chia sẽ của Sứ Đồ Chuck Pierce về phong trào cầu nguyện 5:15

5:15 là một phong trào cầu thay được mặc khải cho Mục Sư Dutch Sheets nhằm ngày 10, tháng 5, năm 2014. Chúa đánh thức ông dạy vào lúc 5:15 sáng và bầy tỏ khải thị trong sách Công Vụ đoạn 5 một cách sống động như lời Rhema. Ngay lúc ông chia sẽ rằng chúng ta cần có một “PHONG TRÀO 5:15”, tôi cảm nhận Đức Thánh Linh truyền dạy và kêu gọi chúng ta hãy bắt đầu những buổi nhóm cầu nguyện thường xuyên vào lúc 5:15 sáng để chào đón sự Vinh Hiển của Chúa cho đến khi bóng dáng của chúng ta sẽ đem lại sự chữa lành cho những con người trong cơn đau yếu. (Xem trong Công Vụ 5:12-15)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: