Đột Phá Một Ngày Mới Với Sự Ngợi Khen

imageNgày 24, Tháng 2, Năm 2016

Buổi Nhóm Cầu Nguyện “Đột Phá Một Ngày Mới Với Sự Ngợi Khen” (Breaking Open the Day with Praise) tại Hội Thánh Glory of Zion, Corinth, Texas, U.S.A.
http://www.gloryofzion.org

Lời Ghi Chú của Lửa Thiêng:
Sau đây là các lời cầu thay, công bố, cùng các lời tiên tri đã được chuyển tãi trong một buổi nhóm cầu nguyện vào lúc 6 giờ sáng, Thứ Tư, ngày 24, tháng 2, năm 2016.  Mặc dù các lời tiên tri và sự cầu thay nầy đã được công bố trong tháng vừa qua, nhưng Lời Chúa không bị giới hạn bởi thời gian và khoảng cách.  Các bạn đọc hãy tìm kiếm Chúa để xác nhận và tuyên xưng những mặc khải nầy cho bước đi thuộc linh cá nhân, cho Hội Thánh và đất nước nơi bạn đang sinh sống.  Nhiều quốc gia trên thế giới kết nối với Hội Thánh Glory of Zion của chúng tôi qua mặc khải, những giấc chiêm bao và các lời tiên tri Chúa ban phát cho Thân Thể của Ngài. Chúng ta có được sự tự do trong Thánh Linh để cùng dâng lời ngợi khen, cảm tạ vì sự vận hành của Đức Thánh Linh đang được biểu hiện trên khắp nơi trên thế giới!

Nền tảng của buổi nhóm Cầu Nguyện Ngợi Khen nầy được dựa trên ca khúc khải hoàn của Môi-se trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 15.  Dân sự tôn thờ và nhãy múa trong sự Hiện Diện của Chúa qua bài ca đắc thắng nầy vì Ngài đã giải phóng Y-sơ-ra-ên sau 400 năm làm phu tù dưới sự khống chế của Ai-cập!

Các buổi nhóm cầu nguyện nầy thường luôn đầy dẫy sự Ngợi Khen và thờ phượng Chúa.  Đức Chúa Trời là Đấng ngự giữa sự Ngợi Khen và đó là lúc Cửa Trời được mở ra để chuyển tãi các lời truyền phán từ Ngôi Đức Chúa Trời.  Ấy là những mặc khải và lời Chúa phán hầu hướng dẫn Con Dân Ngài và mở đường cho sự đắc thắng trong chiến trận tâm linh của chúng ta!

Bạn có thể tham dự buổi nhóm cầu nguyện nầy trên YouTube bằng cách bấm vào địa chỉ nầy:   https://youtu.be/oGBcH50CE44

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đang ban phát Lời Ngài cho chúng con. Chúa ơi, Ngài là Đấng Vượt Qua, Đấng Đi Đầu để thông qua Ngài, chúng con cũng sẽ Vượt Qua.

Cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Ngài lại ban ơn cho Dân Còn Sót Lại cũng chính là Một Dân đang chổi dậy! Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đang quy động đội binh Ngài. Chúa ơi, Ngài đang xắp đặt chúng con vào một trật tự mới mẻ!

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đang “mở khóa” sự thịnh vượng trong chúng con, Ngài đang “mở khóa” nguồn năng lực của Ngài trong chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu, Đấng Chữa Lành mọi bệnh tật!

Chúa ơi, Ngài đang bầy tỏ chính mình Ngài với Con Dân Ngài và dạy dổ chúng con trong sự thờ phượng, tôn vinh Ngài! Cảm tạ Chúa vì Ngài đã xử dụng những nhạc khí của kẻ thù để dạy dổ chúng con làm thế nào để thờ phượng Ngài bằng những nhạc cụ đó!

Chúa ơi, Ngài là Đấng Thanh Tẩy tuyệt tác! Cảm tạ ơn Cha, Đấng có thể thiêu đốt mọi sự ô uế là những điều cần phải bị tiêu diệt trong chúng con.  Sáng hôm nay, chúng con tôn vinh Ngài về sự vận hành của Thánh Linh Ngài ở giữa chúng con!

Chúa phán rằng, “Ta muốn khôi phục lại những chiếc trống cơm (nhạc cụ ‘timbrels’ trong tieng Anh) của Ta.  Ta muốn khôi phục lại những âm thanh của nhạc cụ nầy.

Lạy Chúa, Ngài đang khôi phục lại những âm thanh phát ra từ những nhạc cụ của kẻ thù và dùng nó để khai phóng sự chiến thắng trong chiến trận.

Hãy công bố rằng những âm thanh (tiếng vang dội của Chúa) trong bạn hằng bị khống chế bởi sự lao nhọc của tội lỗi, giờ đây sẽ chổi dậy và chính tiếng vang dội nầy sẽ giải phóng bạn hầu bạn có thể tiếp thu những Lời Hứa Ân Phước Ngài đã dành sẵn cho cuộc đời bạn. Những lãnh vực trong cuộc sống mà bạn vẫn biết cần được thịnh vượng đã từng bị khống chế và bị giam cầm trong một nơi chốn không thuộc về nó, bây giờ là lúc nó sẽ được khai phóng; và bạn sẽ thậm chí có thể chuộc lại nhữmg âm thanh, tiếng vang dội của những gì từng kiềm hãm bạn trong ngục tù.

Chúa phán rằng, “Những con người đã từng trãi sự thịnh vượng nhưng lại không biết làm thế nào để có lại được sự thịnh vượng ấy, giờ đây, Ta sẽ hướng dẫn các ngươi một phương cách mới để tiến lên trong ân tứ đó và Ta cũng sẽ ban phát những âm thanh của tiếng vang dội đã từng khống chế các ngươi và khiến tiếng vang dội ấy mang lại sự đắc thắng trong tương lai.” Hãy cất tiếng ca ngợi Ngài, những gì đã từng bị các thế lực tối tăm khống chế và giam cầm sẽ phải buông ra!

Trong 20 năm, Gia cốp đã phải lao động ở một nơi chốn ông đáng lẽ không nên làm, “Nhưng Chúa!” Chúng con cảm tạ ơn Ngài rằng: “Nhưng Chúa!” có thể giải phóng chúng ta ra khỏi những ngục tù đang nắm giữ, kềm kẹp sự thịnh vượng của chúng ta. Hãy nắm bắt lấy điều nầy nhưng cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Gia-cốp khả năng để thịnh vượng ngay trong lúc đang ở trong tư thế bị giam cầm. Hãy nhận biết rằng bạn có khả năng để trở nên thịnh vượng trong mọi tình huống. Nó không tùy thuộc vào ngoại cảnh của bạn mặc dù bạn có đang bị giam cầm hay không, vì sự thịnh vượng ấy đang ở trong chính con người của bạn!  Hãy bắt đầu ca ngợi Ngài vì khả năng phát đạt sẽ được biểu hiện ngay trong lúc bạn đang bị bắt làm phù tù… trong tình huống ‘bị sai hợp đồng’, trong tình huống ‘bị sa vào những liên minh lắc léo’.  Bất cứ điều gì mà đã bị sắp đặt trong một cấu trúc sai lầm, giờ đây sẽ được mở khóa và bắt đầu thịnh vượng.  Hãy công bố rằng tất cả những gì dòng dõi bạn trong 20 năm qua đã bị dấu kín và khống chế sẽ bắt đầu được mở khóa và thịnh vượng ngay trong tuần nầy qua sự ca ngợi và thờ phượng Chúa của bạn.  Hãy ngợi khen Chúa rằng tất cả những ân tứ sáng tạo trong bạn hằng bị nhốt lại giờ đây sẽ được mở khóa… những sáng kiến mới, biểu thức mới, những gì đang bị kềm hãm sẽ được khai phóng thông qua những âm thanh của tiếng vang dội từ sự ngợi khen và thờ phượng Ngài.  Đức Chúa Trời đã đặt để những ‘La-ban’ trong đời bạn để sản xuất những sáng kiến mới.  Hãy ngợi khen Ngài đã giải phóng, ban cho bạn sự tự do, phóng khoáng… và cho thời điểm thoát thân của bạn.  Đúng vậy, thời điểm bạn vượt ngục đã đến, Chúa phán rằng, “Hãy di chuyển một cách nhanh chóng.”

Lời cầu thay của bà Anne Tate:
Chúng ta công bố với vũ trụ cùng các loài thọ tạo, hãy đáp ứng với quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời trong tâm linh ta.  Chúng ta công bố và khai phóng quyền lực sáng tạo ấy và khuấy động quyền năng nầy buổi sáng hôm nay.

Lời cầu thay của Bà Mục Sư Linda Heidler:
Tôi công bố cùng các anh chị em thuộc các tổ Kinh Doanh của Si-ôn (Bussiness of Zion), kìa, mọi lãnh vực mà bạn đang liên hệ trong các hợp đồng kinh tế đang bị trì hoãn, và những nơi mà các bạn đang làm việc tùy thuộc dưới một hệ thống đầy áp bức, Chúa là Đấng Tể Trị trong mọi tình huống ấy! Chúa chính là Đấng Tể Trị! Hãy bắt đầu thờ phượng và tôn vinh Ngài là Đấng Tể Trị trong mọi hoàn cảnh bạn hiện đang đương đầu.  Bạn thật không phải chỉ làm việc cho một tổ chức kinh doanh nào của thế gian nầy; nhưng bạn làm việc như bạn phục vụ Chúa, và Chúa là Đấng Thấy mọi sự; Ngài sẽ nâng đỡ cho bạn và Ngài chính là Đấng sẽ thưởng bạn tùy theo công việc của bàn tay bạn.  Tôi công bố cùng những ai cảm thấy họ đã bị lừa gạt:  Hãy tôn vinh, thờ phượng Chúa là Đấng sẽ bồi thường và bênh vực bạn; hãy thờ phượng Ngài là Đấng Hằng Hữu. Hãy để cho Chúa chuyển đổi hầu bạn có thể nhìn nhận Ngài là Đấng Tự Hữu và nhìn thấy rằng chúng ta ở trong Ngài.  Hãy nhìn nhận tư thế đắc thắng của mình trong tình huống ấy; hãy nhìn thấy rằng Chúa đặt để bạn trong tư thế đắc thắng chứ không ở trong mot tư thế bị khống chế dưới tay kẻ thù.  Nhưng bạn cần phải thờ phượng Chúa! Chính Ngài là Đức Chúa Trời Tể Trị trong hoàn cảnh đương thời của bạn.

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
20 năm làm phu tù dọn đường cho 400 năm bị khống chế. Chúa phán rằng, “Mặc dù dòng dõi các ngươi đã bị khống chế qua nhiều thế hệ, sẽ đến một lúc ngươi sẽ được giải thoát và hãy ngợi khen Chúa để khai phóng một hướng đi mới khỏi sự giam cầm nầy.” Ngay bây giờ, ta hãy công bố các cơ cấu, guồng máy củ kỹ kia sẽ bắt đầu bị phá vỡ. Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn15, Đức Chúa Trời đã bầy tỏ cho chúng ta một mô hình giải phóng ra khỏi Ê-díp-tô… đừng nói rằng, “Ồ, may quá, tôi đã được thoát ra khỏi dưới ách nô lệ ấy rồi!”, bạn hãy cất cao tiếng hát vang dậy một bài hát tôn vinh, ca ngợi Chúa đã mang bạn ra khỏi sự giam cầm ấy. Chúa phán rằng: “Đấng Hiện Hữu không những chỉ mang ngươi ra khỏi nơi đó, nhưng Đấng Hiện Hữu sẽ giải phóng ngươi bằng một âm thanh sáng tạo mới, và chính nó sẽ khiến tất các kẻ thù trong tương lai của ngươi biết rằng âm phủ không thể kiềm hãm Con Dân Ta.” Chúa phán rằng: “Điều kiện tiên quyết trên hành trình giải phóng của các ngươi sẽ là một bài hát mới với một âm thanh mới.

Một trong những lý do mà sự thờ phượng ngày nay tại Mỹ Quốc lại không muốn xử dụng những chiếc trống cơm (‘timbrel’ và ‘tambourine’ trong tiếng Anh) ấy vì chúng nó biểu hiệu cho sự giải phóng Dân Sự Ngài ra khỏi các guồng máy và cơ chế của tôn giáo.

Lời mặc khải: “400 năm bị giam cầm trong nô lệ khi Dân Sự chưa ra khỏi Ai Cập, nhưng chính nó sẽ là bài hát đầu tiên mà bạn sẽ hát trên Thiên Đàng. Chúa phán rằng:  “Đó là ca khúc chiến thắng và giải cứu mà Con Dân Ta cần phải học biết nếu họ thật sự muốn được giải phóng.” Họ ca ngợi Ngài là Vua của Chiến Trận. Ma-ri-am và các con gái của Y-sơ-ra-ên đã dâng lên lời ngợi khen, ca tụng Chúa vì quả thật, Ngài là Vua của chiến trận… chúng ta hãy làm điều đó ngay bây giờ!  Ai Cập đã phải buông tha và đáp ứng mọi điều Con Dân Ngài yêu cầu bởi vì bài ca khải hoàn nầy đã tìm tàng trong họ.  Hãy khuấy động bài hát chiến thắng mà Ngài đã đặt để trong chúng ta ngay khi chúng ta còn đang bị khống chế, tức thì Ai Cập sẽ phải buông bạn ra. Tất cả các dân ngoại bang trong Đất Hứa đã phải nhận ra tiếng vang dội trong những âm thanh mới được khai phóng tiền phong trước mặt quân thù.  Khi bạn khai phóng các âm thanh vang dội của sự ngợi khen nầy, kẻ thù của bạn sẽ nhận ra rằng một cái gì đó mới mẻ đang được khuấy động trong bạn … hãy coi chừng! Chúng ta sẽ tiến lên và nắm bắt được những gì Đức Chúa Trời đã ban phát cho Con Dân Ngài!  Hỡi các Dân Ngoại bang thù nghịch đang trấn giử những ân phước trong Lời Hứa của Chúa, kìa, ngươi khá biết rằng Quyền Năng tể trị của Ngài là lớn hơn tất cả mọi sự khống chế mà ngươi đang giăng ra trên Con Dân Ngài!!

Lời cầu thay của Bà Mục Sư Linda Heidler:
Chúa ơi, chúng con dâng lên Ngài một Của Lể Ngợi Khen Đầu Mùa (Firstfruits of Praise) trước khi chúng con xin dâng lên những hoa quả, lợi tức Đầu Mùa mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con xin dâng lên những bông trái của sự ngợi khen, ca tụng và thờ phượng Ngài về mọi điều Ngài đã làm. Ngài đã phán dạy rằng nếu chúng con dâng lên Của Lể Đầu Mùa là phần tốt nhất, hẳn Ngài sẽ bảo vệ và chúc phước trên mọi phần còn lại. Con Dân Ngài xưa kia đã đánh bại kẻ thù ngoại bang trong Đất Hứa khi họ đã vâng lời Ngài để dâng lên những Của Lễ Đầu Mùa của Sự Ngợi Khen.  Chúng con mong chờ vào tương lai và nhìn thấy quyền năng của sự Ngợi Khen mà chúng con đang dâng lên Ngài, và những điều mà Của Lễ Ngợi Khen nầy sẽ bảo đãm cho tương lai của chúng con.  Chúa ơi, chúng con dâng lên những tiếng vang dội của một Của Lễ Đầu Mùa trong Sự Ngợi Khen và tôn vinh Ngài là Đấng Giải Cứu, Đấng bảo vệ chúng con, Đấng xua đuổi quân thù của chúng con, là Đấng xử dụng ngay cả quyền năng trong cỏi thọ tạo nầy trong Danh Ngài để bảo vệ chúng con.  Ngài là Đức Chúa Trời của Chiến Trận, như một chiến sĩ mạnh bạo tranh chiến cùng kẻ thù nghịch để giải cứu chúng con.

Lời cầu thay của Dr. Chuck D. Pierce:
Những âm thanh, những tiếng vang dội trong Con Dân Ngài sẽ mở khóa các từng trời và khiến các loài thọ tạo cũng sẽ thay mặt chúng ta để tranh chiến cùng kẻ thù.

Lời cầu thay của Bà Anne Tate:
Ông Giô-suê đã có một mặc khải. Ông thấy rằng, sự ngợi khen của ông không những chỉ mang lại chiến thắng, nhưng Chúa khiến cả vũ trụ trở thành một liên minh mới để vùa giúp chúng ta trong hiến trận.  Chúa ơi, chúng con đứng trong hàng ngũ và liên minh của Ngài, và chúng con nhận thấy rằng Ngài cũng sẽ xử dụng ngay cả các ngôi sao, Ngài sẽ xử dụng toàn thể vũ trụ nầy để giải cứu chúng con, để mang chúng con vào một nơi chính chắn, để chinh phục kẻ thù của chúng con.  Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Đây là Lời Chúa truyền phán với chúng ta trong tiến trình từ đây đến cuối tháng Tư:  Chúa phán rằng, “Ta sẽ tẩy sạch để thánh hóa sự thờ phượng của các ngươi trong ba ngày tiếp theo đây.  Vì các ngươi đã nhóm lại để ca ngợi và tôn vinh Ta, Ta sẽ tạo ra một ngọn Lửa Thánh giữa vòng các ngươi.  Ta sẽ khiến sự vinh hiển của các mùa ngợi khen trong quá khứ lui dầ, những vinh quang của sự Hiện Diện của ta trong các ngươi sẽ được chiếu sáng trong những ngày sắp tới.

Ta sẽ khiến con người nội tâm của ngươi được yên nghỉ trong im lặng khi ngươi đến gần, tiếp cận Ta.  Trong giữa sự lặng im trong tâm hồn ngươi, Ta sẽ bắt đầu dấy lên một âm thanh và không có gì bất khả chiến bại lại có thể tồn tại ở chổ nó nữa.  Con Dân Ta được ban phát cho tràn đầy những tiếng vang dội, những âm thanh đắc thắng từ trời mà Ta đã đặt sẵn trong chúng nó.”  Ta phán rằng, “Ta đang theo dõi để lắng nghe tiếng vang dội của Con Dân Ta trên khắp cùng trái đất. Nầy, đây là một thời điểm biểu hiện.  Sự lằm bằm và than vản của quá khứ đang được Ta xử lý trong tuần nầy.  Chính sự lằm bằm nầy sẽ khống chế tiếng vang dội đắc thắng của ngươi tại Giê-ri-cô và nó sẽ trì hoãn những chiến trận ngươi cần phải đối đầu để tiếp thu những Lời Hứa Ơn Phước Ta đã dành sẵn cho ngươi.  Hãy Tôn Vinh và Thờ Phượng Ta để những sự than vản, lằm bằm của các ngươi bị Lửa Thánh Ta thiêu đốt, rồi sau đó hãy liên kết với tiếng vang dội từ Thiên Đàng và những gì bất khả chiến bại từng khống chế tương lai ngươi sẽ phải buông ra.”

Sứ Điệp Tiếng Lạ của Bà Marty Cassidy:
Một sứ điệp tiếng lạ do Bà Marty Cassidy chuyển tãi.

Dr. Chuck D. Pierce Thông Giải Sứ điệp Tiếng Lạ:
Chúa phán rằng, “Ngươi sẽ bắt đầu xây dựng một tường thành để trấn giử những điều đã từng kiềm giử các ngươi trong tiến trình tâm linh.  Ngươi đã cố gắng xông lên phía trước, nhưng hiện giờ các bức tường cần phải được xây dựng để ngăn chận sự chuyển động của quân thù muốn ngăn chận ngươi đã được xắp đặt vào đúng vị trí của nó.  Hãy la lớn lên, các ngươi sẽ vượt lên!  Hãy la lớn tiếng, các ngươi sẽ vượt qua!  Hãy la lớn lên, các ngươi sẽ vượt lên và rồi Ta sẽ giáng xuống trên các ngươi để đột phá hầu khai phóng một chặng đường mới!

Lời tiên tri do Ông Raymond Banks chuyển tãi:
Chúa phán rằng, “Khi các ngươi dâng lên lời ngợi khen trong mùa nầy, sự ca ngợi của các ngươi sẽ vang dội và chính nó sẽ phá vỡ tư duy của chế độ nô lệ ngươi hằng bị vướng mắc.”  Chúa phán rằng, “Tiếng vang dội của sự thờ phượng của các ngươi sẽ phá vỡ và khiến ngươi đột phá mọi ngăn trở.”  Chúng ta công bố sự xức dầu đột phá đang được chuyển tãi giữa vòng chúng ta và ấy chính là yếu tố để tiêu diệt tất cả những gì đã ngăn cản Con Dân Chúa trong mùa vừa qua.  Chúa là Đấng khiến chúng ta đắc thắng.

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Ta phán cùng ngươi rằng, “Khi các ngươi tiến vào vị trí đắc thắng đó, các ngươi sẽ có được một niềm vui mới.  Vì ngươi sẽ có một tầm nhìn đời đời và nhận biết Ta là Đấng Hằng Hữu và ngươi cũng sẽ thấy được vận mạng của ngươi.  Hãy tiến vào nơi chốn ấy, lòng vui mừng sẽ tuông tràn trên ngươi đến đổi chính nó sẽ phá vỡ lòng vô tín của quá khứ ngươi.”

Hãy để tiếng vang dội của Đức Chúa Trời giải phóng tất cả các quốc gia nào hiện đang bị giam cầm dưới sự khống chế của kẻ thù.

Những âm thanh và tiếng vang dội của những chiếc trống cơm hoặc trống chiên (‘timbrels’ trong tiếng Anh) luôn luôn vây quanh các tiên tri trong thời Cựu Ước.  Bất cứ lúc nào khi Hòm Bảng Chứng được di chuyển, ta nhận thấy các loại nhạc cụ nầy đi kèm theo và Con Dân Ngài lại sử dụng chúng trong sự ca ngợi, thờ phượng Chúa. Chúng ta công bố ngay giờ nầy rằng Hòm Bảng Chứng của Chúa bắt đầu di chuyển. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì các tiên tri của Ngài đang được sắp đặt vào hàng ngũ, đúng vị trí để chuẫn vị cho một sự Vận Hành mới của Thánh Linh Ngài.  Những âm thanh của tiếng vang dội qua các lời tiên tri và mặc khải của sự vận hành tiếp nối nầy được sắp vào vị trí chính chắn của nó.

Lời tiên tri do Bà Janice Swinney chuyển tãi:
Chúa phán rằng, “Ta, Đấng Tự Hữu, đang di chuyển Hòm Bảng Chứng (biểu hiệu cho sự Vinh Hiển và sự Hiện Diện của Chúa trong tâm linh của chúng ta) trong Con Dân ta ngày nay, và chính là Ta, Đấng Hằng Hữu đang chiến trận để đối nghịch cùng tất cả những phương tiện di chuyển mà đối phương đã từng dùng, cũng như xưa kia, Ta đã diệt trừ và phá hũy tất cả các cổ xe ngựa trong đội binh của kẻ thù.  Ta đang xử lý để đối phó với những cơ cấu tối tăm và các phươmg tiện kẻ thù đã từng dùng ̣̣̣để chống lại cùng Con Dân Ta trong quá khứ. Vì vậy, hãy để chiếc Hòm Bảng Chứng trong các ngươi bắt đầu di chuyển.  Hãy mặc lấy sự Hiện Diện của Ta trên mọi nẻo đường các ngươi đi!”

Lời hát cùng lời công bố của Bà LeAnn Squier:
Tôi thấy các vua của thế gian đang bị tước bỏ chức tước và quyền lực.

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Chúa phán rằng, “Nầy, hãy nhìn thấy những biến động chính trị đang xãy ra xung quanh ngươi; Ta sẽ di chuyển Hòm Bảng Chứng của Ta.  Những lãnh tụ tương lai nào không nhìn nhận Ta sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.”

Nhiệm vụ đầu tiên của Đa-vít khi được lên làm vua là ông đã loại bỏ các cơ cấu thuộc Giê-bu-sít (dân ngoại bang) để Hòm Bảng Chứng của Chúa được đặt để vào một vị trí chính chắn mà Chúa đã định từ trước. Chúng ta công bố điều nầy cho Mỹ Quốc hôm nay. Chúng ta tuyên xưng điều ấy trong cơ cấu chính quyền của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta mở khóa điều nầy. Chúng ta công bố rằng những cấu trúc chưa được khai phóng — cấu trúc… tất cả chúng ta hãy lắng nghe một cách cẩn thận, Chúa đang truyền phán một điều gì đây.  Tôi nhìn thấy ngay cả trong nền tảng của chính phủ Mỹ có một cấu trúc phải bị hạ xuống.  Chúng ta vẫn cứ tiếp tục cố gắng để trở lại với cái nền tảng sai lầm ấy, nhưng có một cái gì đó trong nó cần phải được tháo gỡ, bỏ đi trước khi sự Hiện Diện của Chúa cho tương lai được khai phóng.  Chúa ơi, xin hãy phát hiện cơ cấu tối tăm nầy với lời ngợi khen và tôn vinh của chúng con.

Lời cầu thay của Bà Mục Sư Linda Heidler:
Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì ngay khi giữa lúc chúng con tôn thờ Ngài, Ngài đã phơi bầy những nơi ẩn núp của kẻ thù.  Khi chúng con đang thờ phượng Ngài, Ngài lại ban cho chúng con những mục vụ và mặc khải cho những chiến trận sắp đến, cũng giống như vua Đa-vít xưa kia, khi họ thờ phượng Ngài ngày và đêm, 24/24. Họ đã chiến thắng trong mỗi trận chiến và họ nhìn thấy Nước Ngài được bành trướng, mở rộng.

Cảm tạ ơn Chúa đã truyền phán với chúng con trong suốt thời gian chúng con thờ phượng Ngài.  Ngài nhậm lời cầu xin, ban cho lời giải đáp; Ngài tiết lộ cho chúng con biết nơi ẩn núp của quân thù và ban cho chúng con chiến lược để nhổ chúng nó tận góc. Chúng con tôn vinh, ngợi khen Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng luôn luôn dẫn đầu chúng con trong chiến thắng.

Lời cầu thay của Bà LeAnn Squier:
Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền nhổ lên và ném xuống! Ngài là Đấng có quyền nhổ lên và ném xuống! Ngài là Đấng có quyền nhổ lên và ném xuống! (Tóm lược những lời làm chứng: Một cây trồng ở sân sau nhà đã bị khô héo; Chúa đã khiến một cơn gió lốc đến để nhổ nó tận gốc và đặt nó nằm xuống một cách hoàn hảo trong sân mà không làm hư hỏng bất cứ một vật nào khác. Đó là một cơn gió của Đức Chúa Trời đã gởi đến để bứng nhổ tận gốc những gì cần nhổ tận gốc, nhưng đồng thời không mang lại sự tàn hại nào khác trong tiến trình đó.)

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Những gì cũ kỹ, khô héo sẽ dễ bứng nhổ và điều ấy là một tiện lợi để giúp bạn đở tiêu hao, tốn kém. Tâm trí của bạn cũng được xem như là một lãnh thổ… hãy công bố rằng bất cứ điều gì cần phải được tháo gỡ và bỏ đi, sẽ được tháo gỡ và loại bỏ. Hôm qua, Chúa đã bầy tỏ một mặc khải cho tôi thấy được một cái hố tăm tối mà tài nguyên của nhiều người đang bị thao túng, tiêu hao. Vấn đề không phải là bạn có giàu có hay không, hoặc bạn đã được nhận lãnh bao nhiêu, nhưng hãy nhận biết rằng có một cái hố sâu đang thu hút tài nguyên của bạn.  Con Dân Chúa đã bị đắm chìm dưới tận đáy hố và họ không biết làm cách nào để thoát khỏi cái hố tăm tối ấy.  Mặc dù họ than khóc với Chúa cầu xin Ngài cung cấp nhu cầu song đã không có cách nào để sử dụng những tài nguyên nầy bởi vì họ đang ở tận dưới đáy hố. Chúa truyền phán rằng hôm nay chúng ta hãy khen ngợi Ngài thì cái hố kia sẽ được đóng lại.  Đó là nơi mà những cội rễ đã đâm chồi và nó sẽ phải được lấp đầy.  Chúa phán, “Ta sẽ nhổ tận gốc những gì đã giam cầm tư duy của ngươi khiến ngươi có những sự suy nghĩ sai lầm, nhưng các ngươi hãy thờ phượng Ta thì Ta sẽ lấp những cái hố tăm tối ấy lại để ngươi có thể đứng vững trong tương lai.”  Chúa phán rằng, “Khi Con Dân Ta ca ngợi và tôn vinh Danh Thánh Ta, chúng sẽ được thoát khỏi sự khống chế ấy!”

Lời hát cùng lời công bố do Bà LeAnn Squier chuyển tãi:
Tôi dâng lên lời ca ngợi để vượt lên, ra khỏi hố.  Trong bảy ngày, tâm linh tôi sẽ bốc cháy với lửa phục hưng.

Lời cầu thay cùng các lời tiên tri do Dr. Chuck D. Pierce chuyển tãi:
Chúa đang vận hành để nhổ tận gốc nhữnh cội rễ tăm tối, đồng thời, Ngài sẽ làm tràn đầy chúng ta.  Chúa phán rằng, “Ngươi vẫn tiếp tục mong chờ những điều xảy đến cho ngươi theo đường xưa lối cũ, nhưng nếu Ta ban cho ngươi những tài nguyên mới, nó cũng sẽ bị chìm sâu trong vùng bùng lầy của ngày hôm qua.  Hãy ca tụng và thờ phượng hầu ngươi sẽ thoát khỏi hố sâu đó và Ta sẽ đông đầy túi ngươi và ngươi sẽ được thiết lập trên một nền tảng vững chắc cho tương lai.”

Chúa ban cho tôi $2.000 đô la và tôi đã viết một cái check dâng số tiền nầy lại cho Chúa.  Ngày hôm qua có một người tặng cho tôi $20 đô la và Chúa phán với tôi rằng, “Ngươi đã buông thả những điều ngươi có; bây giờ hãy giữ lại những gì Ta ban cho ngươi và hãy ca ngợi, thờ phượng Ta.  Và đó chính là điều Ta sẽ dùng để bắt đầu ban phước cho ngươi.” Người cho tôi $20 đồng đó nói rằng, “Tôi mong ước ông sẽ dùng số tiền nhỏ nầy để đầu tư và biến nó thành những gì cần dùng cho tương lai.” Chúa ơi, con công bố rằng $20 đồng nầy sẽ trở thành $200. Hai mươi sẽ biến thành “sáu ngàn”. Hai mươi sẽ biến thành “hai trăm ngàn”(**). Chúa ơi, con công bố ngay bây giờ, những gì Ngài đang tuông đổ trên chúng con sẽ bắt đầu tăng trưởng vì lời khen ngợi, tôn vinh của chúng con.

Bài Hát của Môi-se đã được mở đầu trong cuộc hành trình ra khỏi Ai Cập để tiến vào Lời Hứa, và cũng là phần cuối của Lời Hứa trên Thiên Đàng được biểu hiện một cách toàn vẹn. Chúng ta sẽ đi vào sự vui mừng trong khúc ca khải hoàn nầy. Bài hát nầy đang được hát vang dội ngay bây giờ, vì vậy, ta hãy dâng cao tiếng hát.  Các quốc gia trên khắp đất sẽ mở khóa các âm thanh vang dội trong chính họ.

Lạy Cha, chúng con dâng lên Ngài tất cả những điều nầy như một của lễ… một của lễ Sinh Tế Ngợi Khen.  Con xin Ngài hãy ban phước dư dật trên tất cả các anh chị em đang có mặt tại đây, xin Ngài ban ơn một cách trổi hơn vô cùng mọi việc chúng con cầu xin hoặc suy tưởng. Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài. Hôm nay, xin hãy sai phái chúng con ra đi để mở đường cho những biến chuyển từ trời đang được chuyển tãi trên đất.

 (**) Lời làm chứng về một phép lạ của một phụ nữ trong buổi nhóm cầu nguyện liên tục vào sáng ngày hôm sau:  “Tôi tiến lên tòa giảng trong buổi nhóm cầu nguyện ngày hôm trước và dâng $20 đô la.  Đến ngay buổi chiều hôm ấy, Chúa đã đột phá và ban cho tôi một hợp đồng trị giá $200.000 đô la!”

Lời ghi chú của Lửa Thiêng:  Khi chúng ta bởi đức tin công bố những mặc khải Chúa ban cho, chúng ta sẽ nhận được phép lạ vì những lời tuyên xưng nầy đã được chuyển tãi từ Trời.  Chúa Giê-su là một mô hình tâm linh hoàn hảo cho chúng ta noi theo:  Ngài cũng chỉ làm theo những gì Ngài nghe thấy Đức Chúa Cha truyền phán.  Thật là một đặc ân lớn lao khi Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta như một công cụ để thực hiện ý chỉ Ngài trên đất. A-men!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: