Đức Chúa Trời, Một Quan Án Công Bình!

JusticeScales

Ngày 9, Tháng 6, Năm 2016

 1. Nguyện xin Đức Giê-hô-va, Đấng Công Chính, biểu hiện Danh Tánh Ngài và giáng xuống trên những cơ cấu bất chính trong toàn lãnh thổ Việt Nam. Xin Chúa làm ngay thẳng những lối quanh co và đánh tan những cơ cấu ấy. Xin Ngài bênh vực ngư dân và giải cứu dân oan!“Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời.” – Ê-sai 61:8 VI193“Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, Đoán xét công bình cho người thiếu thốn.” – Thi-thiên 140:12 VI1934
 2. Nguyện xin Đức Giê-hô-va, Đấng Biện Hộ (Malakh Melitz) biểu hiện Danh Tánh Ngài tại các toà án trong khắp các lãnh thổ Việt Nam. Xin Thần Lẽ Thật Ngài tể trị và minh oan cho Con Dân Ngài vì Ngài là một Quan Án Công Bình!“Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt… Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ…” – Lu-ca 18:1-8“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.” -Ê-sai 59:1
 3. Chúa đã ban cho chúng ta thẩm quyền, Ngài đã ban ơn và sai phái Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật để dẫn ta vào mọi lẽ thật. Đây là thời điểm để chúng ta chỗi dậy và xông ra trận hầu dành lại cơ nghiệp của Nước Trời. Hãy công bố Lời Chúa trong mọi tình huống vì Chúa vẫn là Đấng tể trị trên công việc của các con loài người!”Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài! Vì dân nầy sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem; ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời.” – Ê-sai 30:18-19“Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người.” – Phục Truyền 10:16-18

  “Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” – Ê-sai 55:11

 4. Đức Chúa Trời sẽ chẳng bị khinh dễ đâu… Cánh tay mạnh sức của Đức Giê-hô-va Vạn Quân sẽ làm trọn lòng mong ước Ngài!Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ, nhưng Ngài sẽ làm trọn Lời Ngài truyền phán! – (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3; Thi Thiên 121:4; Giê-rê-mi 1:12)“Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công, Những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ, Để tước đoạt quyền lợi của người cô thế Và cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân Ta, Biến người góa bụa thành miếng mồi của chúng, Và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm! Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt, Khi tai họa từ xa ập đến? Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu? Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binh Và ngã gục giữa những người bị giết. Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏi Và tay Ngài vẫn còn giơ ra.” – Ê-sai 10:1-4
 5. Hãy đứng vững trong Địa Vị Làm Con Đức Chúa Trời và công bố quyền tể trị của Ngài trên toàn lãnh thổ Việt Nam…“Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.” – Cô-lô-se‬ ‭2:9-10‬ ‭VI1934“Lạy Đức Giê-hô-va, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con, Xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con…Những kẻ âm mưu hại con Phải thối lui và bị xấu hổ. Nguyện chúng như trấu bị gió đùa đi, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng đi! …Vì chúng giăng lưới vô cớ để bẫy con; Và đào hầm vô cớ để hại mạng sống con. Nguyện sự hủy diệt bất ngờ ập đến, Làm cho chúng sa vào lưới chúng giăng; Và chúng rơi vào chỗ hủy diệt….Lạy Đức Giê-hô-va, ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo, Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi bọn bóc lột.” – Thi Thiên‬ ‭35:1-10‬ ‭RVV11
 6. Nguyện xin Đức Giê-hô-va, Đấng Công Chính tể trị hầu đánh tan mọi cơ cấu bất chính trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Xin Chúa giải cứu và khai phóng ân tứ Con Dân Ngài để mở rộng Nước Trời trong mọi tầng lớp và mọi lãnh vực của đất nước. Xin Lửa Phục Hưng Ngài bốc cháy ba miền Bắc, Trung, Nam!“Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời; Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, Một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn; Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì Đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, Chẳng hề quên tiếng kêu của họ.” – Thi-thiên‬ ‭9:7-12‬ ‭VI1934‬‬ 
 7. Ngày tàn của kẻ gian ác đã đến vì Đức Giê-hô-va sẽ không bị khinh dễ đâu. Lời Chúa ắt sẽ ứng nghiệm theo kỳ Ngài chỉ định!“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy chỗi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên; Chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời, Và nghĩ rằng: Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi; vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, Để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại; Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa; Chúa là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác, Và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa.

  Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ; Khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe, Đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, Hầu cho loài người, vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa.” – Thi-thiên‬ ‭10:12-15, 17-18‬ ‭VI1934‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: