Bứng Nhổ, Hủy Phá Và Vun Trồng!

princecaspian

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2016

Sáng hôm nay trong buổi nhóm cầu nguyện Hội Thánh chúng tôi tiếp tục tìm kiếm Chúa dựa trên nền tảng của Giê-rê-mi 1:10 với trọng tâm trong sự hủy diệt những cội rễ gian ác và vun trồng những ̣điều công nghĩa của Nước Đức Chúa Trời. Hãy xem lại câu Kinh Thánh nầy trong bản dịch SỨ ĐIỆP (THE MESSAGE) “Hãy xem những gì Ta đã làm. Ta đã giao phó cho các ngươi một công việc làm giữa các nước cùng các chính quyền của các quốc gia. Công việc của ngươi là để bứng nhổ tận gốc và lật đổ, tháo gỡ và hủy phá, và sau đó sẽ khởi đầu xây dựng lại và vun trồng.”

Trong bản dịch nầy, Chúa trao cho chúng ta, Con Dân Ngài, một công việc được chỉ định một cách tỏ tường để thực hành điều Chúa truyền phán, để hoàn thành ý chỉ Ngài từ một tư thế đắc thắng…, “Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ê-phê-sô 6:12) Thật vậy, chúng ta được kêu gọi để đồng công cộng tác, để tham gia một cách tích cực trong việc bành trướng Nước Đức Chúa Trời, trong công tác bứng nhổ những cội rễ gian ác, lật đổ những sự bất chính và hủy phá công việc của thế giới tối tăm và đánh hạ tất cả những gì đối nghịch cùng Nước Trời.

Từ một tư thế đắc thắng ấy, thông qua Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo duy nhất, chúng ta sẽ lật đổ mọi sự bất công, mọi cơ cấu bất chính đang khống chế dân tình trong lãnh thổ nơi ta đang cư ngụ. Bạn ơi, đây không phải là một tư thế ‘bị động’ của một nạn nhân, vì ngay giây phút chúng ta tin nhận Chúa làm Cứu Chúa đời mình, ta đã gia nhập vào đạo binh Đức Chúa Trời rồi, và hẳn nhiên chúng ta được đặt để vào một tư thế ‘chủ động’ theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là Đấng sẽ bầy tỏ ý chỉ của Chúa trong mọi việc ta làm trên đất.

Chúa phán rằng, “Đây là lúc Dân Ta sẽ chỗi dậy và di chuyển khắp đất, một đội binh hùng mạnh để tham gia và thực thi công việc của Nước Trời.” Hãy nhớ rằng, “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.” (Ê-sai 54:17)‬ Đúng vậy, giờ đây ta hãy công bố điều nầy: “Không một vũ khí nào của quân thù có thể khống chế chúng ta và mọi lời kiện cáo gian tà của kẻ thù sẽ bị đánh tan!”‬

Bạn ơi, khi Đức Chúa Trời ngự trên Ngôi Vinh Hiển Ngài giữa vòng chúng ta trong sự Ngợi Khen, thì tất cả những ngôi tăm tối khác sẽ bị khắc phục dưới bệ chân Chúa, vì Đức Chúa Trời là Đấng Ngự giữa sự Ngợi Khen (Thi-thiên 22:3.) Nguyền xin bản án của các phiên toà của Dân Oan sẽ được chỉ định và giáng xuống từ Ngôi Công Nghĩa của Thiên Đàng. Xin Chúa binh vực những con người ấy. Hãy cất cao tiếng bạn và công bố sự công bình chánh trực của Nước Trời trong mọi tình huống đang diễn ra trên đất nước ta.

Công Vụ 5:39 – “Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.” Câu Kinh Thánh nầy dạy cho ta biết rằng, nếu không bởi ý Chúa thì không ai có thể hũy diệt ta được, vì làm thế là đối nghịch cùng Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng, kẻ thù linh hồn ta không thể nào phá vỡ những gì Chúa muốn xây dựng và Nước Ngài hẳn sẽ được thể hiện trên khắp đất.

Chúa ơi, chúng con đón nhận Thanh Gươm Ngài đang giáng xuống để vùa giúp chúng con trong mùa nầy, xin sự Vinh Hiển Ngài tỏa sáng trên đất nước chúng con!

Một chiến sĩ vọng canh trong buổi nhóm cầu nguyện nầy nhận được một mặc khải như sau: “Tôi thấy cánh tay mạnh sức của Đức Giê-hô-va giơ lên, Ngài giáng xuống mạnh mẽ và tuyên xưng bản án trên kẻ gian ác trên khắp đất vì thời giờ của sự xét đoán đã đến trên những cơ cấu tối tăm ấy!” Chúa, xin Ngài giáng xuống trên kẻ thù đang khống chế dân tình trong nhiều quốc gia trên thế giới. Xin Ngài bẻ gãy mọi gông cùm đang giam cầm nhiều dân tộc trên khắp đất.

Châm Ngôn 29:4, “Nhờ công lý, vua làm cho đất nước bền vững, nhưng ai đòi hối lộ, làm cho đất nước suy vong.” Sự thạnh vượng, vững bền của một quốc gia được thiết lập trên sự công chính, chánh trực. Những nguyên thủ quốc gia chánh trực sẽ đem lại sự an bình thạnh vượng cho đất nước vì công lý được thực thi trong ánh sáng. Chúa ơi, xin Ngài ban cho chúng con những chìa khóa then chốt làm giải đáp cho mọi nan đề trong tình huống của đất nước và vùa giúp chúng con bứng nhổ, lật đổ mọi điều chống nghịch với Ngài hầu cho sự công chính sẽ tể trị trong lãnh thổ và đất nước chúng con. Xin Chúa dấy lên nhiều nguyên thủ quốc gia chánh trực, những lãnh đạo thông sáng để cai quản đất nước theo ý chỉ của Thiên Đàng!

Chúa đang dấy lên những Dõng Sĩ và những Con Gặt Nước Trời hầu lật đổ các cơ cấu bất chính và bứng nhổ những cội rễ gian tà trong mọi tầng lớp của xã hội và guồng máy chính quyền. Hãy công bố điều nầy trên quốc gia bạn hiện đang cư ngụ!

2 Cô-rinh-tô 10:4-5, “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” Lời Chúa truyền dạy vũ khí trong chiến trận tâm linh được dùng để đánh hạ những đồn lũy mà kẻ thù đã thiết kế trong tư duy ta thông qua mọi sự tự cao chống nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, chống nghịch cùng Lẽ Thật của Lời Ngài. Đây là một chiến lược tâm linh để bứng nhổ những cội rễ tăm tối thần tượng qua những truyền thống trong phong tục tập quán như những hạt giống xấu gieo vào dòng dõi ta qua nhiều thế hệ. Xin Chúa bầy tỏ và chói dọi vào những nơi tăm tối trong tư duy và giải phóng ta. Nguyện xin Thần Lẽ Thật Ngài tể trị trong cuộc đời ta, dòng dõi và đất nước ta!

Chúa Thánh Linh khai phóng mặc khải về sự giải phóng phái nữ tại Saudi Arabia (một quốc gia tại Trung Đông.) Chúng tôi công bố xin Chúa dấy lên nhiều quan án công bình Đê-bô-ra hiện đại (Các Quan Xét 5) Hãy xem trong Ga-la-ti‬ ‭3:28: “Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hi Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jêsus.” ‭Bạn ơi, trước mặt Chúa, Ngài không tây vị ai hết; Ngài mong đợi khai phóng ân tứ Con Dân Ngài là những ai có lòng tìm kiếm Ngài, Chúa sẽ đại dụng vì Ngài yêu thương chúng ta và còn chờ đợi để ban ơn cho ta!

Chúa ban cho Bà Janice Swinney một khải tượng như sau:

“Tôi thấy một cái nắp vung (như của một cái nồi) úp lên trên các lãnh thổ của nhiều quốc gia. Tôi lại thấy Bàn Tay Chúa giáng xuống để nhấc cái nắp ấy lên.” Các cơ cấu tối tăm của Ma-môn là một lực lượng đàn áp trong nhiều quốc gia cần phải bị lật đổ, ta phải phá vỡ nó. Chúng lạm dụng và đánh cướp tài nguyên và tài sản của dân tình, khống chế và đàn áp dân nghèo. Chúa phán rằng, “Con Dân Ta là những tôi tớ trong Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ (Ê-phê-sô 4:11-13) đang mong chờ được giải phóng với một tấm lòng yêu chuộng tự do. Chúng ta công bố rằng sự đàn áp và khống chế nầy sẽ bị đánh tan.”

Lạy Chúa, Ngài đến để giải phóng chúng con, để ban cho chúng con sự tự do. Mọi sự khống chế, trên bất cứ lãnh thổ nào đang đàn áp dân tình, xin Chúa đánh hạ và phá vỡ chúng. Hãy công bố rằng, cái nắp vung kia sẽ bị rạn nứt. Chúng con công bố quyền năng của Huyết Chúa sẽ đánh bại kẻ thù hầu đem lại sự giải phóng, tự do cho dân tộc trên khắp đất.

Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! (Các Quan Xét 6:12)

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Advertisement

2 bình luận về “Bứng Nhổ, Hủy Phá Và Vun Trồng!

Add yours

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: