Dấy Lên Các Giô-si-a Hiện Đại

josiah

Ngày 9, Tháng 12, Năm 2016

Vua Giô-si-a lên ngôi trị vì lúc còn là một con trẻ mới tám tuổi. Vua đã nghe lại các lời của sách luật pháp và phát hiện ra sự bất tuân của dân sự. Trong 31 năm tể trị, ông đã xông ra trận để phá hũy các bàn thờ thần tượng hầu giải cứu dân sự.

Hãy xem trong, 2 Các Vua 22: 1-2, 11, “Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem… Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả.

“… Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, liền xé quần áo mình.”

Trong 2 Các Vua đoạn 23, từ câu 3 đến câu 9, “Vua đứng trên tòa, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy.

“Vua bèn truyền lịnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, cho mấy thầy phó tế, và các người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ Ba-anh, Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà những vua Giu-đa đã lập, đặng xông hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem; cũng đuổi đi những thầy cả dâng hương cho Ba-anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo, và cả cơ binh trên trời.

“…Người lại phá những phòng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại cho Ba-Anh. Người cũng đòi đến hết thảy những thầy tế lễ ở các thành Giu-đa, làm ô uế những nơi cao mà chúng nó có xông hương, từ Ghê-ba cho đến Bê -e-Sê-ba; lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Giô-suê, quan cai thành, ở về phía bên tả, khi vào cửa thành.”

Cầu xin Chúa dấy lên thế hệ trẻ dũng cảm cho Nước Trời. Xin Ngài dấy lên nhiều Giô-si-a hiện đại để dẫn đầu Con Dân Ngài hầu phá vỡ những cái ngôi tăm tối đang thống trị trên khắp đất Việt.

Các lãnh đạo đương thời của Hội Thánh ta ơi, hãy buông ra, hãy mở rộng tầm tay, hãy khai phóng Con Dân Chúa vì tiềm năng Chúa ban cho họ là để cho thời điểm này. Hãy nhớ rằng chỉ có Guồng Máy Của Nước Trời mới có thể đánh bại các chủ quyền trong lãnh thổ!

Mời bạn tham khảo sứ điệp ‘Nền Tảng Hội Thánh Các Sứ Đồ’ do Mục Sư Tiến Sĩ Robert Heidler soạn thảo. Xin bấm vào ảnh hoặc địa chỉ mạng dưới đây:

https://luathiengvn.wordpress.com/…/nen-ta%cc%89ng-ho%cc%a3…

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: