Từ Ma-ra Đến Ê-lim

mara

Ngày 13, Tháng 5, Năm 2017

Hôm nay, lúc đang suy gẩm Lời Chúa để cầu thay cho hai đội ngũ của Dân Còn Sót Lại hiện đang trong chuyến hành trình cầu nguyện cho lãnh thổ và đất nước, Chúa Thánh Linh ban cho tôi một lời cho các anh chị em, một lời liên quan đến những vấn nạn chúng ta đang đối đầu trong hiện cảnh.

Hãy xem qua Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27:

“Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả.

“Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra.

“Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống?

“Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

“Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.”

Được Giải Cứu, Nhưng Vẫn Than Khóc, Lầm Bầm

Thật ra, đoạn đường từ Biển Đỏ đến Đất Hứa Ca-na-an chỉ tốn 11 ngày đường bộ, nhưng dân sự Chúa đã phạm tội và rốt cuộc họ đã lẫn quẫn 40 năm trong đồng vắng. Tuy thế, đây là đoạn đầu trong cuộc hành trình từ Biển Đỏ vào Ca-na-an.

Ba ngày sau khi vượt qua Biển Đỏ, họ đến Ma-ra. Tại đây, có suối nước nhưng dân sự không uống được vì là dòng nước đắng. Hãy nhớ rằng, phần đầu trong đoạn 15 này, họ vừa mới ca hát nhảy múa trước mặt Chúa, ca ngợi Ngài đã giải cứu họ khỏi sự hũy diệt của đạo binh Pha-ra-ôn, nhưng giờ đây họ lại lầm bầm cùng Môi-se, xem trong câu 24, “Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống?” Đây là một thể hiện của bản ngã xác thịt trong một tư duy chưa được đổi mới, tuy đã ra khỏi phu tù nhưng tâm trí họ vẫn còn như một kẻ nô lệ.

Gốc Đắng Được Chữa Lành Tại Ma-ra

‘Ma-ra’ có nghĩa là ‘đắng’. Sau ba ngày ra khỏi phu tù, sau khi được giải phóng ra khỏi Ê-díp-tô, thì cái nọc độc cay đắng từng phát nguồn từ những chấn thương trong hơn 400 năm bị khống chế ấy lại được phô bầy qua sự lầm bầm của họ. Điều này cho ta thấy rằng, ma quỷ luôn lạm dụng những thương tích trong tâm hồn chúng ta để gieo giắc những cội rễ độc hại và đây là điều Chúa muốn vùa giúp chúng ta bứng nhổ để bài trừ tận gốc, rồi Ngài sẽ chữa lành những tâm hồn tan vỡ để khôi phục chúng ta.

Trong bối cảnh này, Đức Chúa Trời đã biểu hiện Danh Tánh Ngài là Đức Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành mọi tật bệnh, tâm linh lẫn thể xác. Ngài sẽ Chữa Lành nước, Ngài sẽ Chữa Lành lãnh thổ và đất nước ta!

Đứng Vào Tư Thế Sứt Mẻ, Một Đầy Tớ

Môi-se kêu van than khóc với Chúa. Ông thật là một người khiêm nhường, luôn luôn vì dân sự hạ mình trước mặt Chúa, đứng vào chổ sứt mẻ để cầu thay cho họ. Đây là một gương sáng cho chúng ta, cũng như chính Chúa Giê-su đã rữa chân cho môn đồ mình. Đây là một tư thế chính chắn của chúng ta trước mặt Chúa, trong Nước Trời.

Mở Mắt Để Nhìn Thấy Nguồn Cung Ứng

Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã bàn luận đến khúc cây mà Chúa đã chỉ cho Môi-se để liệng xuống nước, khiến nước đắng hóa ra ngọt. Họ đều thú nhận họ không biết rõ đó là loại gỗ gì và họ cũng chẳng có một lời suy diễn thích ứng cho sự việc này vì chính nó là một phép lạ biểu hiện qua Danh Tánh Đức Giê-hô-va Ra-pha. Chúa đã bầy tỏ tấm lòng Ngài với dân sự, mặc dù họ đã phạm tội lầm bầm cùng Môi-se.

Khi đứng trước mọi tình huống, hãy nhớ rằng Danh Tánh Đức Giê-hô-va biểu hiện thuộc tánh Ngài. Trong Ngài, Đấng Tạo Hoá, Đấng Sinh Thành ra ta, có đầy đủ trọn vẹn mọi chức năng siêu nhiên để đáp ứng cho mọi tình thế, mọi nghịch cảnh. Vấn đề là, chúng ta có thể nhìn thấy điều này chăng? Xin Chúa Thánh Linh mở mắt và tai thuộc linh để chúng ta được nhạy bén trong việc NHÌN BIẾT Ngài!

Trong phần đầu của câu 25, Chúa đã chỉ cho Môi-se nhìn thấy một cây gỗ. Động từ ‘chỉ cho’ ở đây có nghĩa là, Đức Giê-hô-va Jireh, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu đã mở mắt để ông nhìn thấy cây gỗ ấy. Nó cũng có đồng một nghĩa của sự hướng dẫn, sự dẫn dắt của Lời Chúa vì Lời Ngài mở mắt thuộc linh để hướng dẫn chúng ta. Rồi sau đó, Môi-se đã nhìn ra được cây gỗ ấy, ông đã VÂNG LỜI Chúa và liệng nó xuống nước. Thể chất của cây gỗ này tự nó không làm gì được, nhưng bởi Lời Đức Chúa Trời truyền phán thì phép lạ đã xảy ra. Nhưng phép lạ đó chưa có thể ứng nghiệm cho đến khi Môi-se VÂNG LỜI Chúa!

Lời Chúa Được Thiết Lập Tại Ma-ra

Sau khi nước đắng được chữa lành, ta thấy trong câu 25, “Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.” Luật lệ cùng lập pháp độ ở đây chính là những quy lệ trong sự thông sáng của Đức Giê-hô-va để gìn giữ dân sự Ngài trong sự yên nghỉ tức là Sa-bát. Sự yên nghỉ này ở trong và đến từ Đức Giê-hô-va Shalom, Chúa Bình An, đến từ Đức Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành mọi bệnh tật.

Các bạn ơi, Chúa yêu thương dân sự Ngài thưở xưa như thế nào, ngày nay Ngài cũng yêu mến chúng ta thể ấy. Sự yên nghỉ trong Chúa ở đây tức là một Sa-bát cho chúng ta. Có nghĩa rằng, trong một cuộc đời đầy gian nan, đầy dẫy những chấn thương có thể làm chúng ta trở nên cay đắng, Chúa đang mong đợi và sẵn lòng chữa lành để chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Ngài.

Điều này không nói về một sự thu động trong cõi vật chất, nó không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi yên đấy, chờ đợi Chúa làm mọi việc vì thật ra, mọi việc đã được hoàn tất trên Thập Tự Giá. Sự yên nghỉ này được khai phóng khi chúng ta nghe thấy tiếng Chúa để tiếp thu mặc khải và vâng theo Lời Ngài chỉ dẫn như Môi-se đã làm tại Ma-ra, một sự yên nghỉ tích cực trong sự vận hành và mặc khải của Thần Chúa, thông qua Danh Tánh Ngài, Đức Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành mọi loài thọ tạo!

Trong câu 26, Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài một chìa khóa then chốt, ấy là, “Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Hãy nhớ rằng, việc tuân giữ mọi luật lệ và làm theo điều răn Ngài ở đây không có nghĩa là ta làm như rập khuôn theo quy củ trong giáo điều do con người tạo nên, nhưng Chúa đang bầy tỏ một định luật thuộc linh chính yếu cho đời sống ta:

Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” – 2 Cô-rinh-tô 3:4-6

Tiếp Thu Mặc Khải Để Ra Khỏi Ma-ra

Nếu chúng ta đang trải nghiệm Ma-ra, tại một nơi chốn đau thương cay đắng, đầy dẫy những nọc độc của sự chết thì hãy lắng nghe Tiếng Chúa và ăn năn để bẻ gãy mọi ác linh bội ước trong cuộc đời cá nhân, trong cuộc đời của dân tộc, Chúa sẽ đem chúng ta trở về với cội nguồn, với Đấng Sinh Thành ra ta. Khi Đức Chúa Trời khôi phục hầu tái thiết lập một nền tảng của Giao Ước Ngài với chúng ta và khi chúng ta Vâng Theo LỜI Ngài, vâng theo tiếng truyền phán của Ngài trong mối tương giao mặt đối mặt ấy, chúng ta sẽ trải nghiệm Danh Tánh Đức Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành.

Đúng thế bạn ạ, Đức Chúa Trời đã ban LỜI Ngài, Ngài đã gởi LỜI Ngài để chữa lành chúng ta. Đức Chúa Giê-su là chính NGÔI LỜI ấy. Ngài đã giáng xuống để chữa lành chúng ta:

“Bấy giờ trong cơn khốn quẫn họ kêu cầu với CHÚA; Ngài giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng. Ngài ban lời Ngài và chữa lành cho họ; Ngài giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ. Hãy để họ cảm tạ CHÚA vì tình thương của Ngài, Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.” – Thi-thiên 107:19-21

Từ Ma-ra, Chúa đã dẫn dân sự Ngài vượt qua mọi sự cay đắng, họ được chữa lành để tiến vào Ê-lim, một nơi yên nghỉ dư dật trong ơn phước của NGÔI LỜI vì Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu, hãy xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15, câu 27:

Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.”

Hôm nay, chúng ta hãy kêu cầu Danh Đức Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành lãnh thổ, Đấng Chữa Lành mọi mối liên hệ từng bị tan vỡ, Đấng Chữa Lành mọi chấn thương đã gây nên qua sự bội ước, Đấng Chữa Lành nước đắng, Ngài đang sẵn lòng lắng nghe và Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta từ Ma-ra đến Ê-lim!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

2 bình luận về “Từ Ma-ra Đến Ê-lim

Add yours

  1. Tạ ơn Cứu Chúa Jêsus, chỉ duy Ngài đã làm trọn mọi luật lệ mà GiôHôVa Đức Chúa Trời đã lập cùng dân sự, để chúng ta ngày nay vui hưởng ơn chữa lành trọn vẹn của Cha. Sự vâng lời của Chúa Jêsus, sự thương khó Ngài chịu khiến cho mọi bệnh tật lánh xa con dân Ngài. Nguyện xin hết thảy ACE chúng ta đều kinh nghiệm sự yên nghĩ trong Chúa Jêsus là tuyệt vời hơn cả đất Ê-lim là dường nào. Amen !

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: