Để Dân Ta Đi

DeDanTaDi

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2017

Hôm nay là một Ngày của Sự Giải Cứu và công cuộc giải phóng này có tầm thước rộng lớn hơn mọi điều chúng ta hằng suy tưởng. Sự giải phóng của cả một dân tộc vì định mệnh Chúa đã chỉ định cho chúng ta không phải là chỉ cho cá nhân, cho mục vụ, cho chức vụ của chúng ta, nhưng nó có một mục đích cao cả hơn những gì tư duy con người có thể suy diễn. Hãy nhớ rằng mục đích của sự giải phóng Dân Được Chọn vào thời Môi-se được gói trọn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 9:1:

“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta.”

Trong một bản Anh Ngữ, cụm từ ‘đặng chúng nó hầu việc ta’ được dịch là, “để chúng thờ phượng Ta.”

Đây chính là mục đích của sự giải phóng của bất cứ một dân tộc nào. Vì sao thế bạn? Vì Đức Chúa Trời đã biết rõ, Ngài biết rằng định mệnh của một dân tộc không thể nào được triển khai một cách chính chắn cho đến khi họ được làm hoà lại cùng Ngài, để đi vào mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Ngài.

Cũng thế, khi một dân tộc cất tiếng than khóc trong cơn khốn cùng, và đồng thời Con Dân Chúa là những ai có lòng cưu mang dân tộc đứng vào chổ sứt mẻ để cầu thay, Chúa sẽ lắng nghe và nhậm lời kêu van ấy, vì Ngài là Đấng Nhân Từ. Đức Chúa Trời không cần số đông, vì Ngài cùng các thiên binh từ trời hẳn là số đông để đánh bại mọi cơ binh tăm tối.

Thế nhưng, Chúa là Đấng Giao Ước, Ngài là Đấng Thành Tín, và vì thế, Ngài ban ơn cho chúng ta để đồng công cộng tác, để chúng ta cùng tương tác với Thiên Đàng. Thật là một điều lạ lùng! Xưa kia, Chúa đã hũy diệt hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:23), để giải cứu dân sự Ngài. Nhưng đến lúc Giô-suê dẫn dân sự vượt qua sông Giô-đanh, Ngài lại sai phái và ban cho họ chiến lược để đánh chiếm Đất Hứa. Trong cùng ngày đó, Ma-na từ trời cũng đã chấm dứt vì đấy là lúc họ sẽ phải xông ra trận để chiếm hữu lãnh thổ và hoa quả của Đất Hứa. Nguồn cung ứng của họ sẽ đến từ kẻ thù trong Đất Hứa!

Những tỳ vết vấn vương của Đồng Vắng cần được thanh tẩy, vì thế Chúa đã phán dạy cùng Giô-suê làm phép cắt bì vì tất cả những người nam từng dự lễ cắt bì đã chết trong đồng vắng. Cả một thế hệ vô tín đã bị chôn vùi qua bốn mươi năm lẫn quẫn trong hoang mạc và vào đúng thời điểm Ngài đã giải cứu dân sự Ngài. Đây cũng là một hình bóng của sự cắt bì của tấm lòng Con Dân Ngài trải qua các thời đại. Thật vậy, những tỳ vết của tội thờ thần tượng, của sự bất tín, của lòng bội nghịch có khuynh hướng hay phá vỡ Giao Ước của Con Dân Ngài cần được tẩy sạch để tháo gỡ sự sỉ nhục của dân tộc:

“Khi ngươi làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thi họ ở lại chổ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chổ ấy là Ghinh-ganh.” (Giô-suê 5:8-9)

Đoạn này cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời loại bỏ hoặc tháo gở sự sỉ nhục của Ai-cập ra khỏi Con Dân Ngài khi họ vâng lời Chúa phán dạy. Tất cả những sự xấu hổ và nhục nhã của chế độ nô lệ của họ đã biến mất. Ngày nay cũng thế, Chúa đã có một chương trình để giải phóng Dân Việt, Ngài sẽ khôi phục tất cả.

Chúng ta, những ai là Con Dân Chúa, hãy chổi dậy để ăn năn cho chính mình, cho gia đình dòng dõi và cho dân tộc. Những tỳ vết của huyết vô tội tràn ngập trên Đất Việt, những sự bất công gian ác thao túng trên các sắc tộc sẽ phải được thanh tẩy qua sự ăn năn để tháo gỡ mọi sự rủa sả và sỉ nhục của dân tộc. Huyết Con Chiên sẽ thanh tẩy lòng ta và lãnh thổ. Giờ đây, chúng ta hãy hạ mình, ăn năn thống hối thì Chúa sẽ động lòng thương xót dân tộc ta.

Trong phân đoạn Giô-suê 5:13-15, trước khi sai phái Giô-suê và dân sự đánh chiếm Giê-ri-cô, một thiên sứ đã thăm viếng ông. Giô-suê bèn hỏi thiên sứ này xem vị ấy đứng về phe nào và thiên sứ ấy chỉ đáp lại, “…không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.”, (trong câu 14.)

Chúng ta khá nhận biết rằng trong các trận chiến đánh chiếm Đất Hứa, sự tương tác của chúng ta cùng các thiên binh từ Thiên Đàng là một yếu tố rất quan trọng vì chúng ta thật không thể nào chiến đấu với bất kỳ một tư thế nào khác hơn là những gì Chúa đã chỉ định vì sự đắc thắng của chúng ta sẽ là một sự tương tác siêu nhiên, tức là một bông trái của sự hiệp nhất trong Thánh Linh giữa trời và đất, khi chúng ta đồng công cộng tác với Thiên Đàng để Ý Chúa được nên, ở đất như trời. Trong những chiến trận thuộc linh sắp đến đây, chúng ta khá nhận biết chính Tướng Đạo Binh (the Lord of Hosts) của Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu ta trong chiến thắng!

Mục đích cho sự giải phóng của một dân tộc là để chúng ta liên kết vào Giao Ước Ḿới cùng Đấng Sinh Thành ra ta. Ngài là Cội nguồn của muôn sự, Ngài là Cha Thiên Thượng, có một không hai. Đây là thời điểm để chúng ta quay về với Cội Nguồn. Chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng Ngài và Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng đáng được ca ngợi và tôn vinh.

II Các Vua 19:15, “Ê-xê-chia cầu nguyện với Chúa rằng, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các dân các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất.”

Chúa đang giải phóng để chúng ta thờ phượng Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: